11 - Internet nternet, nnzdeki bilgisayar dahil, dnyadaki...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Internet nternet, nnzdeki bilgisayar dahil, dnyadaki milyonlarca bilgisayar birbirine balayan bilgisayar alarndan oluan bir topluluktur. Ayrca devaml deien ve byyen bir bilgi kaynadr. Yaratld 1960l yllardan beri ssel olarak byme gsteren Internet u anda ticari, eitim ve kiisel amalarla milyonlarca kii tarafndan kullanlmaktadr. Internete balandktan sonra bu byk eitlilikteki bilgileri grebilmek iin Internet Explorer kullanabiliriz. Ayrca bu bilgileri kendi belgelerinize katabilir veya bir dosya olarak bilgisayarnza kaydedebilirsiniz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online