13 - Internet Gvenliine Genel Bak Internet, bilgiler...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Internet Gvenliine Genel Bak Internet, bilgiler hedefine ulancaya kadar bilgisayardan bilgisayara bilgileri gndererek alr. Bu nedenle, veri A noktasndan B noktasna gnderildiinde, arada olma ansna sahip olan her bilgisayar ne gnderildiine bakabilir. Bu da gvenlik problemini ortaya karr. rnein; World Wide Web zerindeki bir giysi katalouna baktnzda ve bir tirt almaya karar verdiinizi dnn. Bu, sipari formuna kredi kart numaranz gibi baz zel bilgilerinizi yazmanz gerektirir. Giysi irketinin saygnlndan emin olduunuz iin, kredi kart numaranz ve dier bilgilerinizi yazp formu doldurarak gnderirsiniz. Bilgileriniz hedef yolu zerinde bulunan bilgisayarlardan geerek giysi irketine ular. Ancak ne yazk ki, aradaki bilgisayarlardan biri gizlice szarak geen veriyi kredi kart numaranz gibi ilgin bir eyler bulana kadar gzleyebilir. Bu tr eyler ne sklkla olur? Bunu sylemek ok zordur ancak nemli olan bunun teknik olarak mmkn olmasdr. Internet bydke bu tr olaylara da daha sk rastlanacaktr. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online