14 - Microsoft Internet Explorer sizi ve verilerinizi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Microsoft Internet Explorer sizi ve verilerinizi korumaya nasl yardm eder? Birok Internet blgesi gnderilen ve alnan verileri yetkisi olmayan kiilerden koruyacak ekilde dzenlenmitir. Bunlara "gizli" blgeler ad verilir. Internet Explorer gizli blgeler tarafndan kullanlan gvenlik iletiim kurallarn desteklediinden, bilgilerinizi gvenle ve gizlilikle bu gizli blgelere gnderebilirsiniz. (Gvenli blgeden bir sayfa gsterirken, Internet Explorer durum ubuunda bir "kilit" simgesi grntler.) Ayrca, Internet Explorer gvenlik riskini ortaya karacak bir ey yapmaya kalktnzda sizi uyarr. rnein; Kredi kartnz gvenli olmayan bir blgeye gndermeye kalktnzda, Internet Explorer bu blgenin gvenli olmad konusunda sizi uyarabilir. Gvenli olduunu iddia eden bir blgenin gvenlii pheliyse, Internet Explorer bu blgenin hileli olduu veya kendini temsil etmedii konusunda sizi uyarabilir. Internet Explorern sizi hangi zamanlarda uyaracan belirlemek iin, Grnm mensnden Seenekleri tkladktan sonra Gvenlik sekmesini tklayn. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online