15 - Gvenlik Belgelerine Genel bir Bak ki deisik trde...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gvenlik Belgelerine Genel bir Bak ki deisik trde gvenlik belgesi vardr; kiisel ve Web blgeleriyle ilgili. Kiisel belge, belge isteyen bir istemci, kimlik denetimi sunucusuna kiisel bilgi gnderdiinizde kullanlr. rnein; Kiisel bir belge, kullanc ad ve parolas gibi bilgiler ierecektir. Web blgesi belgesi, gvenli bir Web blgesi Internet Explorera o Web blgesinin gvenlii hakknda kesin bilgiler salayan bir belge gnderdiinizde kullanlr. Bir belge bir kurulu tarafndan belli bir zaman aral iin yaynlanr. Bir kuruluun Web blgesini amay denediinizde, Internet Explorer belgede saklanan Internet adresini ve u anki tarihin son geerlilik tarihini geip gemediini kontrol eder. Gemise Internet Explorer bir uyar grntleyebilir. rnein; Bir Web blgesi belgesi, blgenin gvenli ve gerek olduunu kontrol eden bilgi ierir. Bu dier Web blgelerinin, zgn gvenli blgenin kimliini kullanmamasn garanti eder. Gvenlik belgelerini grme: - Grnm mensnden Seenekleri tklayn. - Gvenlik sekmesini tklayn. - Sertifikalar alannda istediiniz seenekleri ayarlamak iin Kiisel, Blgeler ve Yaymclar dmelerini tklayn. Not: Bu seenekleri setiinizde, siz gvenli Web blgeleri arasnda bilgi al verii yapmadan nce, Internet Explorer bu makineye yklemi olduunuz kiisel ve Web blgesi gvenlik belgelerini kullanacaktr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online