BÄ°LGÄ° GÄ°RÄ°Åž VE MESAJ PENCERELERÄ°

BÄ°LGÄ° GÄ°RÄ°Åž VE MESAJ PENCERELERÄ°

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ  PENCERELERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BİLGİ GİRİŞ VE MESAJ  PENCERELERİ PROGRAM AKIŞI SIRASINDA BİLGİ  VERMEK VE ONAY ALMAK İÇİN  KULLANILAN MESAJ KUTULARIDIR. ÖRNEĞİN BİR PROGRAMDAN  ÇIKARKEN KULLANICIYA DOSYANIN  KAYDEDİLİP KAYDEDİLMEYECEĞİNİ  SORABİLİRSİNİZ.
Background image of page 2
MESAJ PENCERELERİ AŞAĞIDAKİ FORMATTA KULLANILIR: Cevap=msgbox(mesaj [,tip] [,pencere  başlığı] [,yardım dosyası, context]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
MESAJ KUTU İÇERİSİNDE YAZILMASI  İSTENEN MESAJ Msgbox(“Hoşgeldiniz!”) YUKARIDAKİ GİBİ BİR MESAJ  KUTUSU SADECE MESAJ YAZAR.
Background image of page 4
TİP PENCERENİN İÇİNE KONACAK  SEÇENEKLER, İKONLAR,  PENCERENİN ÖNCELİĞİNİ VE  VARSAYILAN SEÇENEKLERİ  BELİRTEN BİR YA DA DAHA FAZLA  SAYIDIR. TİP=“SEÇENEK+İKON+VARSAYILAN+ ÖNCELİK” ŞEKLİNDE OLUŞUR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ÖRNEK Cevap=msgbox(“dosya silinsin  mi?”,4+32+256,”Silinecek”) BURADA MESAJ OLARAK “DOSYA  SİLİNSİN Mİ” ÇIKAR. 4+32+256 İLE DÜĞMELER, İKON VE  VARSAYILAN DÜĞME BELİRTİLİR. “SİLİNECEK” YAZISI İLE PENCERE  BAŞLIĞI BELİRTİLİR.
Background image of page 6
SEÇENEK MESAJ KUTUSUNDA HANGİ  DÜĞMELERİN GÖRÜNECEĞİNİ  BELİRLER.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SEÇENEK 0 (vbOKOnly) BU DURUMDA MESAJ KUTUSUNDA  SADECE “TAMAM” DÜĞMESİ  GÖRÜNÜR VE PENCERENİN  KAPANMASI İÇİN MECBUREN BUNA  TIKLARSINIZ.
Background image of page 8
SEÇENEK 1 (vbOKCancel) MESAJ KUTUSUNDA “TAMAM”  VE  “İPTAL” DÜĞMESİ GÖRÜNÜR.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 40

BÄ°LGÄ° GÄ°RÄ°Åž VE MESAJ PENCERELERÄ°

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online