{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BÄ°LGÄ° GÄ°RÄ°Åž VE MESAJ PENCERELERÄ°

BÄ°LGÄ° GÄ°RÄ°Åž VE MESAJ PENCERELERÄ°

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    B İ LG İ  G İ R İŞ  VE MESAJ  PENCERELER İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B İ LG İ  G İ R İŞ  VE MESAJ  PENCERELER İ PROGRAM AKI Ş I SIRASINDA B İ LG İ   VERMEK VE ONAY ALMAK  İÇİ KULLANILAN MESAJ KUTULARIDIR. Ö RNE Ğİ N B İ R PROGRAMDAN  Ç IKARKEN KULLANICIYA DOSYANIN  KAYDED İ L İ P KAYDED İ LMEYECE Ğİ N İ   SORAB İ L İ RS İ N İ Z.
Background image of page 2
MESAJ PENCERELER İ A Ş A Ğ IDAK İ  FORMATTA KULLANILIR: Cevap=msgbox(mesaj [,tip] [,pencere  ba ş ğ ı] [,yardım dosyası, context]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MESAJ KUTU  İÇ ER İ S İ NDE YAZILMASI  İ STENEN MESAJ Msgbox(“Ho ş geldiniz!”) YUKARIDAK İ  G İ B İ  B İ R MESAJ  KUTUSU SADECE MESAJ YAZAR.
Background image of page 4
T İ P PENCEREN İ İÇİ NE KONACAK  SE Ç ENEKLER,  İ KONLAR,  PENCEREN İ Ö NCEL İĞİ N İ  VE  VARSAYILAN SE Ç ENEKLER İ   BEL İ RTEN B İ R YA DA DAHA FAZLA  SAYIDIR. T İ P=“SE Ç ENEK+ İ KON+VARSAYILAN+ Ö NCEL İ K”  Ş EKL İ NDE OLU Ş UR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ö RNEK Cevap=msgbox(“dosya silinsin  mi?”,4+32+256,”Silinecek”) BURADA MESAJ OLARAK “DOSYA  S İ L İ NS İ N M İ ”  Ç IKAR. 4+32+256  İ LE D ÜĞ MELER,  İ KON VE  VARSAYILAN D ÜĞ ME BEL İ RT İ L İ R. “S İ L İ NECEK” YAZISI  İ LE PENCERE  BA Ş LI Ğ I BEL İ RT İ L İ R.
Background image of page 6
SE Ç ENEK MESAJ KUTUSUNDA HANG İ   D ÜĞ MELER İ N G Ö R Ü NECE Ğİ N İ   BEL İ RLER.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SE Ç ENEK 0 (vbOKOnly) BU DURUMDA MESAJ KUTUSUNDA  SADECE “TAMAM” D ÜĞ MES İ   G Ö R Ü N Ü R VE PENCEREN İ KAPANMASI  İÇİ N MECBUREN BUNA  TIKLARSINIZ.
Background image of page 8
SE Ç ENEK 1 (vbOKCancel) MESAJ KUTUSUNDA “TAMAM”  VE  İ PTAL” D ÜĞ MES İ  G Ö R Ü N Ü R.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}