DEĞİŞKEN KONTROLÜ

DEĞİŞKEN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞİŞKEN KONTROLÜ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VARIANT DEĞİŞKENLER VARIANT TİPİNDEKİ BİR DEĞİŞKENİN SAHİP OLDUĞU DEĞERİN TİPİ PROGRAM İÇERİSİNDE DEĞİŞEBİLİR. YANİ, AYNI VARIANT DEĞİŞKEN PROGRAMIN BİR ANINDA METİN İÇEREBİLİRKEN, BAŞKA BİR ANDA SAYI İÇEREBİLİR.
Background image of page 2
VARIANT DEĞİŞKENLER VARIANT OLARAK TANIMLANMIŞ BİR DEĞİŞKENİN HANGİ TİPTE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN “VARTYPE()” FONKSİYONU KULLANILIR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VARTYPE() FONKSİYONUN FORMATI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: Veritipi=vartype(degisken) DİKKAT EDİLİRSE YAPILAN KONTROL SONUCUNDA GERİYE BİR DEĞER DÖNDÜRÜLMEKTEDİR! DÖNEN DEĞER DEĞİŞKENİN TİPİNİ BELİRTİR.
Background image of page 4
VARTYPE() DEĞER SEMBOL 0 vbEmpty 1 vbBoolean 2 vbInteger 3 vbLong 4 vbSingle 5 vbDouble 6 vbCurrency 7 vbDate 8 vbString 9 vbObject 10 vbError 11 vbNull 12 vbVariant 13 vbDataObje 14 vbDecimal 17 vbByte 8192 vbArray Dim ad,veritipi Ad=“fahrettin” Veritipi=vartype(ad) Print veritipi ’8 basılır Ad=2002 Veritipi=vartype(ad) Print veritipi ‘2 basılır
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞİŞKEN KONTROL FONKSİYONLARI DEĞİŞKENLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİ KONTROL ETMEYE YARAYAN FONKSİYONLARDIR. Isdate() Isnumeric() IsNull() IsArray() IsEmpty() Isobject()
Background image of page 6
Isdate() DEĞER GEÇERLİ BİR TARİH İSE GERİ TRUE, AKSİ HALDE FALSE DÖNER. Dim a
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

DEĞİŞKEN...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online