DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    DEĞİŞKENLER VE VERİ  TİPLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ TİPLERİ BYTE:0-255 ARASI TAMSAYI (1 BYTE) INTEGER:-32.768 İLE 32.767 ARASI  TAMSAYI (2 BYTE) LONG:  -2.147.483.648 İLE 2.147.483.647  ARASI TAMSAYI (4 BYTE) SINGLE: (+/-) 3.402823E38 İLE (+/-)  1.401298E-45 ARASI  ONDALIK SAYI (4  BYTE)
Background image of page 2
VERİ TİPLERİ DOUBLE: (+/-)1.79769313486232E308 İLE  (+/-)4.94065645841247E-324 ARASI  ONDALİK SAYI (8 BYTE) BOOLEAN: TRUE YA DA FALSE OLABİLİR  (2 BYTE) STRING: 2 MİLYAR KARAKTER  (KARAKTER SAYISI +10 BYTE) DATE: 1/1/100 İLE 31/12/9999 ARASI TARİH  VE 0:00:00 İLE 23:50:50 ARASI SAAT (8  BYTE) VARIANT (TİPİ VERİYE GÖRE DEĞİŞİR)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TİP DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ BAZEN BİR TİPTEKİ BİR DEĞERİ BAŞKA  BİR TİPE ÇEVİRMEMİZ GEREBİLİR. BU  TÜR İŞLEMLER İÇİN VB TARAFINDAN  SAĞLANAN STANDARD FONKSİYONLARI  KULLANIRIZ. CCUR(İFADE): PARANTEZ İÇİNDE 
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online