{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DEĞİŞKENLER

DEĞİŞKENLER -...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    DEĞİŞKENLER VE  VERİTİPLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞİŞKEN NEDİR? DEĞİŞKENLER BİR BİLGİYİ  HAFIZADA TUTMAYA VE  GEREKTİĞİNDE KULLANMAYA  YARAR. ÖRNEĞİN BİR İSİM SORUYORSANIZ,  BUNU GEREKTİĞİNDE  KULLANABİLMEK İÇİN BİRD  DEĞİŞKENE ALMALISINIZ.
Background image of page 2
DEĞİŞKEN NEDİR? BİR DİLDE DEĞİŞKENLERİN  KULLANIM VE TANIMLANMA ŞEKLİ O  DİLDE PROGRAM YAPMAYI VE  PROGRAMLARIN ANLAŞILIRLIĞINI  ETKİLEYEN ÖNEMLİ  FAKTÖRLERDEN BİRİDİR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞİŞKEN NEDİR? DEĞİŞKENLERİN EN İYİ  KULLANILDIĞI DİL C İKEN EN KÖTÜ  KULLANILDIĞI DİL GWBASIC’TİR.  QBASIC’TE ÖNEMLİ GELİŞMELER  SAĞLANMIŞ, VISUAL BASIC’TE  DEĞİŞKEN YAPISI OLDUKÇA  GELİŞTİRİLMİŞTİŞTİR.
Background image of page 4
DEĞİŞKEN TANIMLAMA DEĞİŞKENLER İÇİN ÖNEMLİ BİR DURUM,  DEĞİŞKENLERİN KARIŞIKLIĞA MEYDAN  VERMEMESİ İÇİN TANIMLANMASI  MECBURİYETİ OLMASIDIR. DAHA ÖNCEKİ GWBASIC VE QBASIC’TE  BU MECBURİYET YOKTUR VE  DEĞİŞKENLERİN BENZERLİKLERİNDEN  DOLAYI KARIŞTIRM ARİSKİ VARDIR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DEĞİŞKEN TANIMLAMA VB’TE DEĞİŞKENLERİ KULLANMADAN ÖNCE  TANIMLAMA MECBURİYETİ PROGRAMCININ  SEÇİMİNE BIRAKILMIŞTIR. PROGRAMCI İSTERSE TOOLS\OPTIONS  MENÜSÜNDEKİ EDITÖR SEKMESİNDE  “REQUIRE VARIABLE DECLARATION” ONAY  KUTUSUNU İŞARETLEYEREK DEĞİŞKEN  TANIMLAMASINI MECBURİ YAPABİLİR.
Background image of page 6
DEĞİŞKEN TANIMLAMA DEĞİŞKEN TANIMLANMAZSA AŞAĞIDAKİ  GİBİ BİRSORUN OLABİLİR  İ=5 J=6 aratoplam=1000 geneltoplam= i*j+aratplam YUKARIDAKİ ÖRNEKTE VB BİR HATA  VERMEYECEK VE SONUÇ 1030 YERİNE 30  OLACAKTIR.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DİKKAT!!! EĞER VB’DE DEĞİŞKENE BİR  DEĞER ATANMAZSA DEĞİŞKENİN  İÇERİĞİ “SIFIR” KABUL EDİLİR.
Background image of page 8
TANIMLAMA KURALLARI DEĞİŞKENE VERİLECEK İSİM ANLAŞILIR  OLMALI. DEĞİŞKEN RAKAMLA DEĞİL HARF İLE  BAŞLAMALIDIR.  DEĞİŞKENDE BOŞLUK BULUNMAMALI. İKİ KELİMEDEN OLUŞAN DEĞİŞKENLER  ALTÇİZGİ “_” İLE YAPILABİLİR. DEĞİŞKENE VERİLECEK İSİM VB  KOMUTLARINDAN OLMAMALI. EN FAZLA 255 KARAKTER OLMALIDIR.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ TİPLERİ VB’DE DEĞİŞKEN TİPLERİ “DIM”  DEYİMİ İLE TANIMLANIR. Dim deg_ismi [(diziboyutu)]  as tipi deg_ismi: değişkenin adı diziboyutu: Dim a(15) tanımıyla 16  elemanlı bir dizi tanımlanır. tipi: değişken tipi
Background image of page 10
DEĞİŞKEN TİPLERİ VB’DE İSTENİRSE TİP TANIMI  VERİLMEYEBİLİR. SADECE Dim x  ŞEKLİNDE BİR TANIM İLE X  DEĞİŞKENİ TANIMLANABİLİR. BU  TÜR DEĞİŞKENLERE “VARIANT”  DENİR. ANCAK HIZ AÇASINDAN VARIANT  DEĞİŞKENLER İYİ BİR SEÇİM  DEĞİLDİR.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 BYTE’LIK İŞARETSİZ TAMSAYI  TİPİDİR. O-255 ARASINDA DEĞER ALABİLİR.
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 65

DEĞİŞKENLER -...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online