GÄ°RÄ°Åž

GÄ°RÄ°Åž -...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROJECT VE PROJECT BİLEŞENLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROJECT NEDİR VB PROGRAMINDA BİR UYGULAMA GELİŞTİRİKEN “PROJECT”LERLE ÇALIŞIRIZ. PROJECT, BİR UYGULAMA GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILAN DOSYALARIN TAMAMIDIR.
Background image of page 2
PROJECT ELEMANLARI PROJECT DOSYASI (.VBP) HER FORM İÇİN BİR DOSYA (.FRM) HER MODÜL İÇİN BİR DOSYA (.BAS) HER CLASS MODÜL İÇİN BİR DOSYA (.CLS) ACTIVEX KONTROLLERİ İÇİN BİR VEYA BİRDEN FAZLA DOSYA (.OCX) HER FORM İÇİN DİJİTAL VERİ DOSYASI (.FRX) (DÜZENLENEMEZ!!!)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROJECT ELEMANLARI PROJECT ELEMANLARINI TEKER TEKER TANIYALIM.
Background image of page 4
FORM MODÜLLERİ (.FRM) FORMLAR KONTROLLERİ VE BU KONTROLLERİN ÖZELLİKLERİNİ BARINDIRIRLAR. FORMLAR KONTROLLERLE BİRLİKTE DEĞİŞKENLER, SABİTLER VE PROSEDÜRLER BARINDIRABİLİRLER.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CLASS MODÜLLERİ (.CLS) CLASS MODÜLLERİ AYNI FORM MODÜLLERİ GİBİDİRLER. SADECE GÖRÜNÜR BİR ARABİRİME SAHİP DEĞİLDİRLER. CLASS MODÜLLERİ, KENDİ NESNELERİNİZİ OLUŞTURMAK, ONLARIN ÖZELLİK VE
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 9

GÄ°RÄ°Åž -...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online