HATA YAKALAMA - HATA YAKALAMA HATA YAKALAMA PROGRAMCI...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HATA YAKALAMA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HATA YAKALAMA PROGRAMCI, OLABİLECEK HATALARI ÖNCEDEN TAHMİN EDEREK BUNLARA UYGUN KARŞILIKLARI VEREBİLECEK KODLARI YAZMAK ZORUNDADIR.
Background image of page 2
HATA YAKALAMA PROGRAMIN HATASIZ YAZILMIŞ OLMASI, O PROGRAMIN HİÇ HATA VERMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ. KULLANICIDAN VEYA DİĞER DURUMLARDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERDEN DOLAYI DOĞRU YAZILMIŞ KODLAR DA HATA VEREBİLİR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HATA YAKALAMA HATALI SATIRLARDA VEYA BEKLENMEDİK DURUMLARDA MAKİNANIN KİLİTLENMESİNİ ÖNLEMEK VEYA KULLANICIYI DERTTEN KURTARMAK İÇİN BAZI KOMUTLAR KULLANILIR. BUNLAR: ON ERROR ON LOCAL ERROR KOMUTLARIDIR.
Background image of page 4
HATA YAKALAMA KOMUTU HATA YAKALAMA KOMUTU ON ERROR ON LOCAL ERROR ŞEKLİNDE KULLANILABİLİR. ON ERROR BÜTÜN HATALARI YAKALARKEN, ON LOCAL ERROR SADECE BULUNDUĞU ALT PROGRAMDAKİ HATALARI YAKALAR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HATA YAKALAMA KOMUTU ON LOCAL ERROR HATANIN KOLAYCA BULUNUP İŞLENİLMESİ AÇISINDAN DAHA KULLANIŞLIDIR. BU KOD İŞLENDİKTEN SONRA OLUŞACAK HATALAR “DURUM PARAMETRESİ” İLE BELİRLENEN İŞLEME GÖRE DEĞERLENDİRİLİR.
Background image of page 6
DURUM PARAMETRESİ ON LOCAL ERROR RESUME ON LOCAL ERROR RESUME NEXT ON LOCAL ERROR GOTO ETİKET:
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
HATA YAKALAMA ALGORİTMASI BAŞLA HATALI KOD HATADAN SONRAKİ KOD SON HATA YAKALAYICI RESUME NEXT RESUME
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 26

HATA YAKALAMA - HATA YAKALAMA HATA YAKALAMA PROGRAMCI...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online