{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KOMUTLAR - KOMUTLAR KOMUTLAR NCEK KUAK BASIC VERSYONLARINDA...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KOMUTLAR
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KOMUTLAR ÖNCEKİ KUŞAK BASIC VERSİYONLARINDA ÇOK FAZLA KOMUT İŞLERİ YAPILIYOR OLAMASINA RAĞMEN VB’DE KOMUT KULLANIMI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTILMIŞTIR. ÖRNEĞİN ARAYÜZ HAZIRLAMAK VB’DE OLDUKÇA KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR VE PEK KOMUT GEREKMEZ. AMA GENE DE BİLİNMESİ GEREKEN BAZI KOMUTLAR VARDIR.
Background image of page 2
KOMUTLAR BUNLAR : DİSK VE DOSYA YÖNETİM KOMUTLARI TARİH VE ZAMAN FONKSİYONLARI UYGULAMALARLA İLGİLİ KOMUTLAR ÇALIŞMA ZAMANI KONTROL OLUŞTURMA STRING İŞLEMLERİ RENK BELİRLEME MATEMATİK VE LOJİK İŞLEMLER HATA YAKALAMA VE İŞLEME FONKSİYONLARI VE REGISTRY DOSYALARI İLE İLGİLİ KOMUTLARDIR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DİSK VE DOSYA YÖNETİM KOMUTLARI
Background image of page 4
DİSK VE DOSYA YÖNETİM KOMUTLARI DİSK ÜZERİNDE İŞLEM YAPARKEN KULLANILAN KOMUTLARDIR. BU TÜR KOMUTLARI KULLANIRKEN HATA YAKALAMA KOMUTLARINI KULLANMAK GEREKİR. AKSİ TAKDİRDE OLMAYAN BİR DOSYA VEYA KLASÖR ÜZERİNDE İŞLEM YAPMAYA KALKTIĞINIZDA PROGRAMINIZ HATA VERECEKTİR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CHDRIVE AKTİF SÜRÜCÜYÜ DEĞİŞTİRİR. CHDRIVE SÜRÜCÜ HARFİ On local error goto hata Chdrive “a” ‘a sürücüsüne geç. Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 6
CHDIR CHDIR DİZİN ADI AKTİF DİZİNİ DEĞİŞTİRİR. On local error goto hata Chdir “c:\windows” Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MKDIR MKDIR DİZİN ADI DİZİN OLUŞTURUR. On local error goto hata mkdir “c:\yedek” Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 8
RMDIR RMDIR DİZİNADI DİZİNİ SİLER. On local error goto hata rmdir “c:\windows” Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KILL KILL DOSYA ADI DOSYA SİLER. On local error goto hata kill “c:\windows\*.tmp” Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 10
NAME NAME AD AS YENİAD DOSYA İSMİNİ DEĞİŞTİRİR. On local error goto hata Dim eski,yeni Eski=inputbox(“ismi değiştirilecek dosya adı:”) Yeni=inputbox(“yeni adı”) Name eski as yeni Exit sub Hata: Exit Sub
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FILECOPY FILECOPY KAYNAKDOSYA,HEDEFDOSYA DOSYA KOPYALAMAYA YARAR. JOKER KARAKTERLERİ İÇEREMEZ. Filecopy “C:\windows\ali.bmp”, “c:\dos\ali.bmp”
Background image of page 12
LOADPICTURE LOADPICTURE DOSYAADI BU KOMUT İLE BMP, ICO, RLE, WMF, GIF VE JPG FORMATINDAKİ RESİMLER, RESİM GÖSTEREBİLEN BİR NESNEYE YÜKLENEBİLİR. Picture1.picture=loadpicture(“c:\windows\ali.bmp”) Clipboard.setdata loadpicture(“c:\windows\ali.bmp”) Picture1.picture=loadpicture(“ “) ’picture1 nesnesindeki resim silinir.
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SAVEPICTURE RESİMBİLGİSİ, DOSYAADI NESNELERİN İÇİNDEKİ RESİMLER DOSYALARA KAYDEDİLEBİLİR. Savepicture picture1.picture, “deneme.bmp”
Background image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 71

KOMUTLAR - KOMUTLAR KOMUTLAR NCEK KUAK BASIC VERSYONLARINDA...

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online