KOMUTLAR2 - UYGULAMALARLA LGL KOMUTLAR SHELL APPACTIVATE...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UYGULAMALARLA İLGİLİ KOMUTLAR SHELL APPACTIVATE ENVIRON DOEVENTS GİBİ KOMUTLARDIR. ..
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SHELL BİR PROGRAMDAN BAŞKA BİR PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK İÇİN KULLANILIR. shell (komutsatiri, pencere durumu) ŞEKLİNDE KULLANILIR.
Background image of page 2
SHELL (KOMUTSATIRI, PENCERE DURUMU) KOMUTSATIRI:ÇALIŞTIRILACAK PROGRAMIN ADI
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SHELL (KOMUTSATIRI, PENCERE DURUMU) PENCERE DURUMU: PROGRAMIN ÇALIŞACAĞI PENCERENİN DURUMUNU BELİRLER. 1,5,9:NORMAL VE KONTROL ÇALIŞACAK PROGRAMDA 2:SİMGE DURUMUNDA VE KONTROL ÇALIŞACAK PROGRAMDA 3:EKRANI KAPLA VE KONTROL ÇALIŞACAK PROGRAMDA 4,8:NORMAL VE KONTROL ÇALIŞTIRAN PROGRAMDA 6,7:SİMGE DURUMUNDA VEK KONTROL ÇALIŞTIRAN PROGRAMDA.
Background image of page 4
HESAP MAKİNASININ ÇALIŞTIRILMASI on local error goto hata dim x x=shell (“calc.exe”,2) exit sub hata: exit sub
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
APPACTIVATE PROGRAMDAN, O ANDA ÇALIŞAN BAŞKA BİR PROGRAMI AKTİF HALE GETİRİR. appactivate (“pencere başlığı”) ŞEKLİNDE KULLANILIR.
Background image of page 6
ÖRNEK on local error goto hata appactivate(“Hesap Makinası”) exit sub hata: dim x x=shell (“calc.exe”,2) resume next end sub
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
DOEVENTS BİR DÖNGÜDE V.B., SIRADAKİ OLAYLARIN YAPILMASINA İMKAN VERİR. PROGRAMDA ÇALIŞMASI ÇOK UZUN SÜREN KOD BLOKLARI VARSA KOD BLOĞUNUN ÇALIŞMASI BİTENE KADAR BAŞKA BİR İŞLEMM YAPAMAZSINIZ. BU TİP İŞLEMLERDE, DOEVENTS KOMUTU, KONTROLÜ WINDOWS’A VEREREK DİĞER BEKLEYEN İŞLEMLERİN YAPILMASINI SAĞLAR.
Background image of page 8
ÖRNEK Dim i for i=1 to 20000 list1.additem i doevents next
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ÇALIŞMA ZAMANI KONTROL OLUŞTURMA TASARIM ZAMANI OLUŞTURULAN KONTROLLERİ ÇALIŞMA ZAMANINDA DA
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 42

KOMUTLAR2 - UYGULAMALARLA LGL KOMUTLAR SHELL APPACTIVATE...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online