KONTROLLER - KONTROLLER TOOLBOX(ARAÇ ÇUBUĞU VB...

Info iconThis preview shows pages 1–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KONTROLLER TOOLBOX (ARAÇ ÇUBUĞU) VB ÇALIŞTIRILDIĞI ZAMAN EKRANIN SOL TARAFINDA TOOLBOX GÖRÜNÜR. TOOLBOX’TA, PROGRAM YAPARKEN KULLANILAN KONTROLLER BULUNUR. TABİ Kİ KONTROLLER BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. ARAÇ ÇUBUĞUNA SAĞ TIKLAYIP BAŞKA KONTROLLER DE İLAVE EDİLEBİLİR. TOOLBOX (ARAÇ ÇUBUĞU) .OCX UZANTILI BİRER DOSYA OLAN KONTROLLERİ WINNT\SYSTEM32 KLASÖRÜNDE GÖREBİLİRSİNİZ. İSTENİLEN .OCX DOSYASI LİSTEDE YOKSA “BROWSE” KOMUTU İLE LİSTEYE EKLENEBİLİR. KONTROL ÖZELLİKLERİ HER KONTROL ELEMANI KENDİSİNE AİT ÖZELLİKLERİ SAYESİNDE KULLANICIYA BİR ÇOK SEÇENEK SUNAR. BU SEÇENEKLER TASARIM ZAMANINDA ”PROPERTIES” PENCERESİNDEN, PROGRAM ÇALIŞIRKEN DE KODLARLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KONTROL ÖZELLİKLERİ KONTROLADI.ÖZELLİK=DEĞER FORMATINDA TÜM KONTROLLER KULLANILABİLİR. ÖRNEĞİN; Text1.text=ali Text1.font=arial Label5.caption=televole KONTROLLERİN HİZALANMASI FORMAT MENÜSÜNDEN YAPILIR. TEXTBOX (METİN KUTUSU) BİLGİ GİRİŞİ İÇİN KULLANILAN BİR KONTROLDÜR. BİR ÇOK ÖZELLİĞİ VARDIR. EN ÖNEMLİLERİNİ TEKER TEKER İNCELEYECEĞİZ. TEXT METİN KUTUSUNA GİRİLEN METNİ BELİRTİR. YANİ METİN KUTUSUNA GİRİLEN DEĞERLER BU ÖZELLİĞE ATANIR. TEXT METİN KUTUSUNUN TEXT ÖZELLİĞİ VERİLMEDEN SADECE İSMİ KULLANILIRSA TEXT ÖZELLİĞİ KULLANIŞMIŞ GİBİ OLUR. YANİ; Text1.text=ahmet İLE Text1=ahmet AYNIDIR. TOOLTIPTEXT KONTROLLERDEN BİRİNİN ÜZERİNDE KISA BİR SÜRE BEKLENDİĞİNDE BİR YARDIM PENCERESİNİN ÇIKMASINI İSTİYORSANIZ BU ÖZELLİĞİ KULLANABİLİRSİNİZ. MULTILINE BU ÖZELLİK TRUE YAPILIRSA METİN KUTUSUNA BİRDEN FAZLA SATIR GİRİLEBİLİR. AKSİ HALDE SADECE TEK SATIR GİRİLEBİLİR. ALIGNMENT NESNE İÇERİSİNDEKİ YAZININ SAĞA, SOLA VEYA ORTAYA HİZALANMASINI SAĞLAR. SCROLLBARS MULTILINE “TRUE” YAPILIRSA ETKİLİ OLUR VE METİN KUTUSUNDA KAYDIRMA ÇUBUKLARININ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. PASSWORDCHAR METİN KUTUSU ŞİFRE GİRMEK İÇİN KULLANILACAKSA, GİRİLEN KARAKTERLERİN GÖRÜNMEMESİNİ SAĞLAR. BU ÖZELLİĞE BİR KARAKTER ATAYARAK GİRİLEN BÜTÜN KARAKTERLERİN BU KARAKTERLE GÖRÜNMESİNİ SAĞLARSINIZ. MULTILINE “FALSE” YAPILMALI LOCKED BU ÖZELLİK “TRUE” YAPILIRSA, KULLANICI TEXT KUTUSUNDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZ. ÖRNEĞİN KULLANICI ŞİFREYİ BİLEMEDİĞİNDE. .. BİR DAHA ŞİFRE YAZAMAZ. BORDERSTYLE NESNENİN EKRAN ÜZERİNDEKİ SINIRLARININ ÇERÇEVE ŞEKLİNİ BELİRLER. APPEREANCE KONTROLÜN 3 BOYUTLU GÖRÜNÜMÜNÜ AYARLAR. ENABLED NESNENİN AKTİF VEYA PASİF OLMASINI SAĞLAR....
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 119

KONTROLLER - KONTROLLER TOOLBOX(ARAÇ ÇUBUĞU VB...

This preview shows document pages 1 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online