KONTROLLER2 - LSTE KUTULARI(LISTBOX LSTE KUTULARI WINDOWS...

Info iconThis preview shows pages 1–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LİSTE KUTULARI (LISTBOX)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LİSTE KUTULARI WINDOWS UYUMLU PRGRAMLARDA TEMELDE İKİ ÇEŞİT LİSTE KUTUSU KULLANILMAKTADIR. BUNLARDAN İLKİ NORMAL LİSTE KUTUSU, DİĞERİ İSE AÇILAN LİSTE KUTUSUDUR. DRIVELISTBOX, DIRECTORYLISTBOX, FILELISTBOX BUNLARIN TÜREVLERİDİR.
Background image of page 2
LİSTE KUTULARI NORMAL LİSTE KUTUSU AÇILAN LİSTE KUTSU
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LİSTE KUTUSU LİSTE KUTUSUNDAKİ SEÇENEKLERİN HEPSİ AYNI ANDA KUTU İÇİNE SIĞMAZSA, KUTUNUN SAĞ KENARINA DÜŞEY KAYDIRMA ÇUBUĞU EKLENİR.
Background image of page 4
LIST TASARIM ANINDA LİSTEYE ELEMAN EKLEMEK İÇİN BU ÖZELLİK KULLANILIR. CTRL+ENTER İLE ELEMANLAR ALT ALTA GİRİLİR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ADDITEM BU DA LİSTEYE ELEMAN EKLEMEK İÇİN KULLANILIR. LİSTE SIRALI DEĞİLSE ELEMAN SONA, SIRALI İSE ALFABETİK SIRADAKİ YERİNE EKLENİR. List1.Additem “erzurum” List1.Additem “erzincan” List1.Additem “erzene” List1.Additem “erzak”
Background image of page 6
ADDITEM EĞER ELEMANI SONA DEĞİL DE BELLİ BİR SIRAYA YERLEŞTİRMEK İSTERSENİZ SON PARAMETRE OLARAK YERLEŞTİRİLECEĞİ SIRA NUMARASINI YAZABİLİRSİNİZ List1.AddItem “hoca”,3 DİKKAT!!! SIRA NUMARALARI SIFIRDAN BAŞLAR.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
REMOVEITEM INDEX “INDEX” NOLU ELEMANI LİSTEDEN ÇIKARMAYA YARAR. İLK ELEMANIN INDEX NOSU 0’DIR. List1.removeitem 3 ‘4.elemanı siler. ..
Background image of page 8
CLEAR LİSTEDEKİ BÜTÜN ELEMANLARI SİLER, LİSTE BOŞALIR. List1.clear
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LISTCOUNT LİSTE İÇİNDEKİ ELEMAN SAYISINI VERİR. Label1.caption=“listede “ &list1.listcount & “ eleman var”
Background image of page 10
LISTINDEX LİSTEDEKİ AKTİF ELEMANIN (SEÇİLİ ELEMANIN) LİSTE İÇİNDEKİ YERİNİ VERİR VEYA LİSTEDEKİ AKTİF OLACAK ELEMANI BELİRLER. List1.listindex=5 ‘listedeki 6. Eleman seçilir.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LIST(INDEX) LİSTEDEKİ INDEX NOLU ELEMANIN DEĞERİNİ ÖĞRENMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIR. List1.list(1)=“bursa” ‘2. Eleman bursa olur. Eskideger=list1.list(5) ‘5. Elemanı değişkene al.
Background image of page 12
TEXT LİSTE İÇİNDEKİ SEÇİLİ ELEMANIN İÇERİĞİNİ VERİR. Print list1.text ‘seçili elemanı yazdır. Print list1.list(list1.listindex)’seçili elemanı yazdır.
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
MULTISELECT KUTUN İÇİNDE BİRDEN FAZLA ELEMANIN SEÇİLMESİNİ SAĞLAR. ALACAĞI DEĞERLER; 0: BİRDEN FAZLA SEÇİM YAPILAMAZ. 1:FARE İLE TIKLANAN HER ELEMAN SEÇİLİR VEYA SEÇİLİ İSE SEÇİM İPTAL EDİLİR. 2:BU MODDA “SHIFT” VEYA “CONTROL” TUŞU BASILI TUTULARAK BİRDEN FAZLA SEÇİM YAPILIR.
Background image of page 14
SELCOUNT SEÇİLİ ELEMAN SAYISINI VERİR.
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SELECTED(INDEX) INDEX NUMARALI ELEMANIN SEÇİLİ OLUP OLMADIĞINI BELİRTİR. SEÇİLİ OLAN ELEMANLARI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN LİSTEYİ BAŞTAN SONA TARAYACAK BİR DÖNGÜ OLUŞTURULUR VE SELECTED ÖZELLİĞİ İLE HER ELEMANIN SEÇİLİ OLUP OLMADIĞI TEST EDİLİR.
Background image of page 16
SELECTED(INDEX) Dim i For i=0 to list1.listcount-1 İf list1.selected(i) then Print list1.list(i) End if Next
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LİSTENİN ALFABETİK SIRALI OLMASINI SAĞLAR.
Background image of page 18
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 79

KONTROLLER2 - LSTE KUTULARI(LISTBOX LSTE KUTULARI WINDOWS...

This preview shows document pages 1 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online