PROGRAM KONTROL VE DÖNGÜ DEYİMLERİ

PROGRAM KONTROL VE DÖNGÜ DEYİMLERİ

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    PROGRAM KONTROL VE  DÖNGÜ DEYİMLERİ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PROGRAM KONTROL VE  DÖNGÜ DEYİMLERİ PROGRAMLAR NORMALDE SATIR  SATIR ÇALIŞTIRILIRLAR.  İSTENİRSE BELİRLİ ŞARTLAR  ARANARAK PROGRAMIN BİR  KISMININ ÇALIŞTIRILMASI VEYA  ÇALIŞTIRILMAMASI SAĞLANABİLİR. BUNDAN SONRAKİ DERSLERİMİZDE  BU TÜR YAPILAR İLE ÇALIŞACAĞIZ.
Background image of page 2
IF DEYİMİ-1 BAZI ŞARTLARIN  GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VEYA  GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ  DURUMUNDA AYRI AYRI KODLARI  ÇALIŞTIRMAYA YARAR. if  şart  then komutlar. .... else komutlar. .... end if
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
IF DEYİMİ dim ogrnot ogrnot=val(text1.text) if ogrnot>=50 then text2.text=“geçti” else text2.text=“kaldı” end if
Background image of page 4
IF DEYİMİ-2 İf  şart1  then Komutlar Elseif  şart2  then Komutlar Elseif  şart3  then Komutlar Else ‘eğer hiçbir şart çalışmadıysa. .. Komutlar Endif
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
IF DEYİMİ-2 İf yas<5 then  print “anaokula gitmeli” Elseif yas<12 then  prrint “ilkokula gitmali” Elseif yas<18 then  print “liseye gitmali” Else Print “üniversiteye gitmali” End if 
Background image of page 6
IF DEYİMİ-3 İf  şart  then  komutlar ÖRNEK: İf yas>12 then msgbox(“ilkokul bitmiş”)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
IF DEYİMİ-4 İf şart then  komutlar:komutlar:komutlar:komutlar ÖRNEK: İf a>50 then x=x+1: z=5*x
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 27

PROGRAM KONTROL VE DÖNGÜ DEYİMLERİ

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online