PROSEDÃœRLER

PROSEDÃœRLER - PROSEDRLER(YORDAMLAR(FONKSYONLAR...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
    PROSEDÜRLER  (YORDAMLAR) ( FONKSİYONLAR VE ALT PROGRAMLAR)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PROSEDÜR NEDİR? BAŞKA BİR PROGRAM TARAFINDAN  ÇALIŞTIRILARAK KULLANILABİLEN  BAĞIMSIZ KOMUT SETLERİNE  PROSEDÜR DENİR.
Background image of page 2
NEDEN KULLANILIR? TEMEL NEDENLERİNDEN BİRİ, BİR  PROSEDÜRÜN PROGRAM İÇİNDE FARKLI  YERLERDE BİR ÇOK KEZ KULLANILABİLİR  OLMASIDIR. AYNI KOMUT SETLERİNİN  TEKRARI  PROGRAM KAYNAK KODUNUN  BÜYÜMESİNE NEDEN OLUR, HATA  GİDERME VE İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ  DE YAVAŞLAR.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖRNEK N! (N FAKTÖRİYEL) DEĞERİNİ  BULAN PROSEDÜR. BU  PROSEDÜR  BİR DEFA OLUŞTURULUR VE  GEREKEN HER YERDE KULLANILIR. C=N!/P!*(N-P)! GİBİ. ..(KOMBİNASYON  HESABI)
Background image of page 4
PROSEDÜR ÇEŞİTLERİ PROSEDÜRLER İŞLEVSEL OLARAK 2  ÇEŞİTTİR. FONKSİYONLAR (FUNCTION) ALT PROGRAMLAR (SUB) 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FONKSİYONLAR BU TÜR PROSEDÜRLERİN EN TİPİK  ÖZELLİĞİ, ÇAĞIRAN PROGRAMA  TEK BİR SONUÇ DEĞERİ  AKTARMASIDIR. BU SONUÇ SAYISAL  YA DA KARAKTER İÇERİKLİ  OLABİLİR.
Background image of page 6
FONKSİYONLAR FONKSİYONLARIN DİĞER BİR ÖZELLİĞİ,  HERHANGİ BİR KOMUT SATIRINDA 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

PROSEDÃœRLER - PROSEDRLER(YORDAMLAR(FONKSYONLAR...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online