VBADO - ADO ADO NEDR ADO ActiveX Data Objects'in...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ADO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ADO NEDİR? ADO,  A ctiveX  D ata  O bjects’in  kısaltılmışıdır ADO, bir Microsoft teknolojisidir Veritabanına bağlanmak ve çalışmak için  bir arayüzdür ADO, bir Microsoft Active-X bileşenidir
Background image of page 2
ADO NEDİR? ADO NESNESİ DATA NESNESİNE  BENZER ÖZELLİKLER TAŞIMAKTADIR. STANDARD BİR NESNE OLMADIĞI İÇİN  ÖNCELİKLE TOOLBOX’A  YÜKLENMELİDİR. Microsoft Ado Data Control 6.0 (OLEDB)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NEDEN KULLANILIR? PROGRAMLAMA DİLLERİ KENDİ  OLANAKLARIYLA VERİTABANI  ERİŞİMİNİ İDEAL ANLAMDA  GERÇEKLEŞTİREMEZLER. BU  NEDENLE VERİ ERİŞİM ARABİRİMİ  (DATA ACCESS INTERFACE) ADI  VERİLEN BİR DİZİ KÜTÜPHANE  GELİŞTİRİLMİŞ VE PROGRAMLAMA  DİLLERİ TARAFINDAN KULLANILMAK  ÜZERE STANDART HALE GELMİŞTİR.
Background image of page 4
NEDEN KULLANILIR? ADO, VISUAL BASIC YA DA BİR ASP  KODU ARACILIĞIYLA  VERİTABANLARINA BAĞLANTI  KURMAK VE VERİLER ÜZERİNDE  İŞLEM YAPMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ  BİR ARABİRİMDİR.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
BAŞKA HANGİ ARABİRİMLER VAR? ODBC RDO  DAO OLEDB
Background image of page 6
ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY) ODBC VERİ ERİŞİM ARABİRİMİ  ÖZELLİKLE SQL SERVER’A ERİŞMEK  İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR ARABİRİM  OLMASINA RAĞMEN, SYBASE,  ORACLE VE DİĞER VERİTABANLARINA  DA ERİŞİM SAĞLAYABİLİR.  SQL SERVER, ODBC ÜZERİNDEN,  RDO, DAO VE ADO UYGULAMALARINI  DA DESTEKLER.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
OLEDB 1997 YILINDA DUYURULAN BİR  ARABİRİMDİR. İLİŞKİSEL VE İLİŞKİSEL  OLMAYAN VERİ KAYNAKLARINA  ERİŞİMDE KULLANILAN HIZLI BİR  ARABİRİMDİR. DAHA AZ BELLEK VE DİSK ALANI  HARCAR.
Background image of page 8
OLEDB OLE DB VERİ SAĞLAYICISI ODBC’YE  GÖRE DAHA FAZLA VERİ TİPİNE  ERİŞİM SAĞLAR. BUNLAR ELEKTRONİK POSTA, DOSYA  SİSTEMİ, TEXT VE GRAFİK GİBİ  VERİLERDİR.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
OLEDB ODBC, İLİŞKİSEL VERİLERE ERİŞİM  İÇİN KARIŞIK BİR TEKNOLOJİ  KULLANIRKEN, OLE DB VERİLERİ  TEMSİL İÇİN BİR NESNE MODELİ  KULLANIR. BU ŞEKİLDE UYGULAMALARIN  SADECE VERİTABANLARINA DEĞİL, E- MAIL, ELEKTRONİK TABLOLAR VE  DİĞER ÖZGÜN VERİTABANLARINA DA  ERİŞİMİNE OLANAK SAĞLAR.
Background image of page 10
OLEDB’DEN ÖNCE UYGULAMA ODBC JET/ODBC MAPI LDAP HTTP RDBMS ISAM E-MAIL DIRECTORY SERVICES INTERNET ARABİRİM VERİTABANI
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
OLEDB’DEN SONRA UYGULAMA OLEDB RDBMS ISAM E-MAIL DIRECTORY SERVICES INTERNET ARABİRİM VERİTABANI
Background image of page 12
ADO VISUAL BASIC, VBSCRIPT YA DA ASP  KODU KULLANARAK OLE DB’YE  DOĞRUDAN ERİŞEMEZSİNİZ. ADO SİZE BU OLANAĞI  SAĞLAR.DİĞER BİR DEYİŞLE ADO,  SANAL OLARAK OLE DB’NİN  FONKSİYONLARINI KULLANMANIZI  SAĞLAR.
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
UYGULAMA OLEDB RDBMS ISAM E-MAIL DIRECTORY SERVICES INTERNET ARABİRİM VERİTABANI ADO
Background image of page 14
ADO DAO VE RDO VERİ ERİŞİM  YÖNTEMLERİNİN YERİNE GEÇEN  GELİŞMİŞ BİR TEKNOLOJİ OLAN ADO, 
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 68

VBADO - ADO ADO NEDR ADO ActiveX Data Objects'in...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online