1616_crack idm - Hng dn ng k Internet Download Manager mi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hướng dẫn đăng ký Internet Download Manager mọi  versionkhông cần crack hay key, không fake serial (nên nhớ  sau khi làm cách này tuyệt đối không được update bản  mới).Chính vì vậy bản nào thì bạn dùng thich nhất chọn làm  IDM chính. - Đầu tiên chờ hết 30 ngày miễn phí. - Sau 30 ngày: Vào Statmenu > Run : gõ Regedit > trong  cửa sổ Regedit bạn bấm Ctrl F để search từ khóa là  MDATA ,nó sẽ tự động tìm đến value MDATA (nằm ở cửa số  bên phải) trong key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {6DDF00D B-1234-46EC-8356-27E7B2051192}
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Johnw.walder during the Spring '11 term at American Public University.

Ask a homework question - tutors are online