chu de on thi HSG cuc hay .6434

chu de on thi HSG cuc hay .6434 - r r r r 4 3 2 1 = PhÇn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r r r r 4 3 2 1 = PhÇn §iÖn häc A/. Tãm t¾t kiÕn thøc 1/. Muèn duy tr× mét dßng ®iÖn l©u dµi trong mét vËt dÉn cÇn duy tr× mét ®iÖn trêng trong vËt dÉn ®ã. Muèn vËy chØ cÇn nèi 2 ®Çu vËt dÉn víi 2 cùc cña nguån ®iÖn thµnh m¹ch kÝn. Cµng gÇn cùc d¬ng cña nguån ®iÖn thÕ cµng cao . Quy ø¬c ®iÖn thÕ t¹i cùc d¬ng cña nguån ®iÖn , ®iÖn thÕ lµ lín nhÊt , ®iÖn thÕ t¹i cùc ©m cña nguån ®iÖn b»ng 0. Quy íc chiÒu dßng ®iÖn lµ chiÒu chuyÓn dêi cã híng cña c¸c h¹t mang ®iÖn tÝch d¬ng, Theo quy íc ®ã ë bªn ngoµi nguån ®iÖn dßng ®iÖn cã chiÒu ®i tõ cùc d¬ng, qua vËt dÉn ®Õn cùc ©m cña nguån ®iÖn (chiÒu ®i tõ n¬i cã ®iÖn thÕ cao ®Õn n¬i cã diÖn thÕ thÊp). §é chªnh lÖch vÒ ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®iÓm gäi lµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®iÓm ®ã : V A-V B = U AB . Muèn duy tr× mét dßng ®iÖn l©u dµi trong mét vËt dÉn cÇn duy tr× mét H§T gi÷a 2 ®Çu vËt dÉn ®ã ( U=0 → I =0) 2/. M¹ch ®iÖn: a. §o¹n m¹ch ®iÖn m¾c song song : *§Æc ®iÓm: m¹ch ®iÖn bÞ ph©n nh¸nh , c¸c nh¸nh cã chung ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi . C¸c nh¸nh ho¹t ®éng ®éc lËp. *TÝh chÊt: 1. Uchung 2. cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh b»ng træng cêng ®é dßng ®iÖn trong c¸c m¹ch rÏ I=I 1 +I 2 +...+I n 3.NghÞch ®¶o cña ®iÖn trë t¬ng ®¬ng b»ng tæng c¸c nghÞch ®¶o cña c¸c ®iÖn trë thµnh phÇn R=R 1 +R 2 +...+R n-Tõ t/c 1 vµ c«ng thøc cña ®Þnh luËt «m ⇒ .I 1 R 1 =I 2 R 2 =....=I n R n =IR- tõ t/c 3 ⇒ §o¹n m¹ch gåm n ®iÖn trë cã gi¸ trÞ b»ng nhau vµ b»ng r th× ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c song song lµ R=r/n.- tõ t/3 → ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch m¾c song song lu«n nhá h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn . b. §o¹n m¹ch ®iÖn m¾c nèi tiÕp: *§Æc ®iÓm:c¸c bé phËn (c¸c ®iÖn trë) m¾c thµnh d·y liªn tôc gi÷a 2 cùc cña nguån ®iÖn ( c¸c bé phËn ho¹t ®éng phô thuéc nhau ). *tÝnh chÊt: 1.I chung 2. U=U 1 +U 2 +....+U n . 3. R=R 1 +R 2 +,...R n . *Tõ t/c 1 vµ c«ng thøc cña ®Þnh luËt «m I=U/R ⇒ U 1 /R 1 =U 2 /R 2 =...U n /R n . ( trong ®o¹n m¹ch nèi tiÕp, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®Çu c¸c vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña chóng) ⇒ U i =U R i /R... Tõ t/s 3 → nÕu cã n ®iÖn trë gièng nhau m¾c nèi tiÕp th× ®iÖn trë cña ®o¹n m¹ch lµ R =nr. Còng tõ tÝnh chÊt 3 → ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp lu«n lín h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn . C.M¹ch cÇu : M¹ch cÇu c©n b»ng cã c¸c tÝnh chÊt sau: 1 I I I I r r I I r r I I 4 2 3 1 3 4 4 3 1 2 2 1 ; ; ; = = = = ; 4 3 2 1 r r r r ≠- vÒ ®iÖn trë: . ( R 5 lµ ®êng chÐo cña cÇu)-VÒ dßng: I 5 =0 -vÒ H§T : U 5 =0 suy ra M¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng : I 5 kh¸c 0; U 5 kh¸c 0 * Trêng hîp m¹ch cÇu cã 1 sè ®iÖn trë cã gi¸ trÞ b»ng 0 ; ®Ó gi¶i bµi to¸n...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

chu de on thi HSG cuc hay .6434 - r r r r 4 3 2 1 = PhÇn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online