CHUYEN DE BOI DUONG HSG.6399 - chuyn bi d chuyn bi d ng hc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chuyn bi d chuyn bi d ng hc sinh gii ng hc sinh gii Bin son: Nguyn Vn Quang Nguyn Vn Quang Trang: 1 Ti liu tham kho: 1. Gii ton vt l Bi Quang Hn. 2. Cc bi ton vt l chn lc THPT- V Thanh Khit. 3. Kin thc c bn v nng cao vt l V Thanh Khit. 4. Olympic 30 4. NXB ng Nai. 5. Tp ch Vt l v tui tr. Phn I. C hc Chuyn 1. ng hc cht im I. L thuyt: A. Chuyn ng thng 1. Phng trnh chuyn ng thng bin i u: + = + + = t a v v t a t v r r 2 2 1 2. Cng thc cng vn tc: 3. Cng thc cng gia tc: 4. Phng php chiu vc t trong gii ton: Loi 2. Chuyn ng trn 1. Chu k, tn s va tn s gc trong chuyn ng trn. 2. Vn tc di v vn tc gc: 3. Gia tc trong chuyn ng trn: II. Bi tp: Bi 1: Bi 1.6/6 cc BT VL chn lc Xe m t I xut pht t im A chy trn ng thng AC vi vn tc v 1 = 18km/h. Cng lc ti im B cch A mt on l= 100m, xe mt t II cng xut pht vi vn tc v 2 n gp xe I. Bit AB hp vi AC gc = 30 . 1. Hi xe II phi i theo hng no v sau thi gian bao lu th gp c xe I, nu xe II c vn tc v 2 = 18km/h. 2. Tm iu kin 2 xe gp nhau ti H. H ng dn gii: 1/ Gi s 2 xe gp nhau ti im D sau thi gian t. Ta c: AD= v 1 t, BD= v 2 t. => BD AD v v = 2 1 => v 1 sin = v 2 sin (1) Nh vy xe II phi i theo hng BD hp vi AB gc m: 2 1 sin sin v v = . Ta thy phi c iu kin: v 1 sin v 2 . Cc hnh chiu ca cc vn tc v 1 v v 2 ca 2 xe ln AB l v 1 cos v v 2 cos ....
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Johnw.walder during the Spring '11 term at American Public University.

Page1 / 5

CHUYEN DE BOI DUONG HSG.6399 - chuyn bi d chuyn bi d ng hc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online