CHUYEN DE BOI DUONG HSG.6399 - chuyªn ®Ò båi d chuyªn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chuyªn ®Ò båi d chuyªn ®Ò båi d ìng häc sinh giái ìng häc sinh giái Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Quang NguyÔn V¨n Quang Trang: 1 Tµi liÖu tham kh¶o: 1. Gi¶i to¸n vËt lý – Bïi Quang H©n. 2. C¸c bµi to¸n vËt lý chän läc THPT- Vò Thanh KhiÕt. 3. KiÕn thøc c¬ b¶n vµ n©ng cao vËt lý – Vò Thanh KhiÕt. 4. Olympic 30 – 4. NXB §ång Nai. 5. T¹p chÝ VËt lý vµ tuæi trÎ. PhÇn I. C¬ häc Chuyªn ®Ò 1. §éng häc chÊt ®iÓm I. Lý thuyÕt: A. ChuyÓn ®éng th¼ng 1. Ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu: + = + + = t a v v t a t v r r 2 2 1 2. C«ng thøc céng vËn tèc: 3. C«ng thøc céng gia tèc: 4. Ph¬ng ph¸p chiÕu vÐc t¬ trong gi¶i to¸n: Lo¹i 2. ChuyÓn ®éng trßn 1. Chu kú, tÇn sè va tÇn sè gãc trong chuyÓn ®éng trßn. 2. VËn tèc dµi vµ vËn tèc gãc: 3. Gia tèc trong chuyÓn ®éng trßn: II. Bµi tËp: Bµi 1: Bµi 1.6/6 c¸c BT VL chän läc Xe m« t« I xuÊt ph¸t tõ ®iÓm A ch¹y trªn ®êng th¼ng AC víi vËn tèc v 1 = 18km/h. Cïng lóc ®ã t¹i ®iÓm B c¸ch A mét ®o¹n l= 100m, xe m«t t« II còng xuÊt ph¸t víi vËn tèc v 2 ®Ó ®Õn gÆp xe I. BiÕt AB hîp víi AC gãc α = 30 . 1. Hái xe II ph¶i ®i theo híng nµo vµ sau thêi gian bao l©u th× gÆp ®îc xe I, nÕu xe II cã vËn tèc v 2 = 18km/h. 2. T×m ®iÒu kiÖn ®Ó 2 xe gÆp nhau t¹i H. H íng dÉn gi¶i: 1/ Gi¶ sù 2 xe gÆp nhau t¹i ®iÓm D sau thêi gian t. Ta cã: AD= v 1 t, BD= v 2 t. => BD AD v v = 2 1 => v 1 sin α = v 2 sin β (1) Nh vËy xe II ph¶i ®i theo híng BD hîp víi AB gãc β mµ: 2 1 sin sin v v α β = . Ta thÊy ph¶i cã ®iÒu kiÖn: v 1 sin α ≤ v 2 . C¸c h×nh chiÕu cña c¸c vËn tèc v 1 vµ v 2 cña 2 xe lªn AB lµ v 1 cos α vµ v 2 cos β ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

CHUYEN DE BOI DUONG HSG.6399 - chuyªn ®Ò båi d chuyªn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online