{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuyen de Tu dienBT 11NC - Trang 1 GV Đ ng Qu c Dũng ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Trang - 1 - GV : Đ ng Qu c Dũng ặ ố CHUYÊN Đ : Ề TÓM T T LÝ THUY T Ắ Ế 1. Đ nh nghĩa : ị T đi n là m t h hai v t d n đ t g n nhau. M i v t d n đó g i là m t b n c a t đi n. Kho ng ụ ệ ộ ệ ậ ẫ ặ ầ ỗ ậ ẫ ọ ộ ả ủ ụ ệ ả không gian gi a hai b n có th là chân không hay b chi m b i m t ch t đi n môi nào đó. ữ ả ể ị ế ở ộ ấ ệ Kí hi u : ệ 2. Đi n dung c a t đi n ệ ủ ụ ệ : đ c tr ng cho kh năng tích đi n c a t đi n. ặ ư ả ệ ủ ụ ệ Q C U = Trong đó : C là đi n dung c a t đi n ; đ n v : fara ; ký hi u : F ệ ủ ụ ệ ơ ị ệ Q : đ l n đi n tích trên m i b n t đi n (C) ộ ớ ệ ỗ ả ụ ệ 3. Công th c tính đi n dung c a t đi n ph ng ứ ệ ủ ụ ệ ẳ : 4. S C kd ε π = Trong đó : S : là ph n di n tích đ i di n gi a hai b n t (m ầ ệ ố ệ ữ ả ụ 2 ) ε : h ng s đi n môi c a ch t đi n môi chi m đ y gi a hai b n ; d : kho ng cách gi a hai b n t . ằ ố ệ ủ ấ ệ ế ầ ữ ả ả ữ ả ụ * T đi n có kh năng ụ ệ ả tích đi n ệ (n p đi n) và ạ ệ phóng đi n ệ . * Khi n i t đi n v i ngu n thì U = const ; khi ng t t đi n kh i ngu n thì Q = const. (cô l p v đi n) ố ụ ệ ớ ồ ắ ụ ệ ỏ ồ ậ ề ệ * Hai b n t tích đi n trái d u và cùng đ l n. ả ụ ệ ấ ộ ớ * Bình th ng t đi n là v t cách đi n ườ ụ ệ ậ ệ (do gi a chúng là đi n môi). ữ ệ * N u gi a đi n tr ng gi a hai b n t > E ế ữ ệ ườ ữ ả ụ gi i h n ớ ạ = 3.10 6 (V/m) : thì đi n môi b ệ ị “đánh th ng” ủ ; t đi n tr thành ụ ệ ở v t ậ d n đi n. ẫ ệ 4. Ghép t đi n : ụ ệ Cách ghép Ghép song song (C 1 // C 2 // …//C n ) Ghép n i ti p (C ố ế 1 nt C 2 nt…nt C n ) Đi n tích ệ 1 2 ... b n Q Q Q Q = + + + 1 2 ... b n Q Q Q Q = = = = Hi u đi n th ệ ệ ế 1 2 ... b n U U U U = = = = 1 2 3 ... b n U U U U U = + + + + Đi n dung ệ 1 2 ... b n C C C C = + + + 1 2 1 1 1 1 ... b n C C C C = + + + Chú ý * Ghép song song đi n dung b tăng lên ệ ộ * N u các t đi n gi ng nhau ế ụ ệ ố 1 2 ... n C C C C = = = = thì C b = n.C * Ghép n i ti p đi n dung b gi m . ố ế ệ ộ ả * N u các t đi n gi ng nhau ế ụ ệ ố 1 2 ... n C C C C = = = = thì b C C n = 5. Năng l ng c a t đi n (Năng l ng đi n tr ng ) ượ ủ ụ ệ ượ ệ ườ 2 . 2 CU W = ho c ặ 2 2 Q W C = ho c ặ . 2 QU W = ho c ặ 2 . . 8. E W V k ε π = Trong đó : V = S.d : th tích kho ng không gian gi a hai b n t . ể ả ữ ả ụ S : là ph n di n tích đ i di n gi a hai b n (m ầ ệ ố ệ ữ ả 2 ) d : kho ng cách gi a hai b n t ả ữ ả ụ 6. M t đ năng l ng đi n tr ng (năng l ng đi n tr ng trong m t đ n v th tích ậ ộ ượ ệ ườ ượ ệ ườ ộ ơ ị ể 2 ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Chuyen de Tu dienBT 11NC - Trang 1 GV Đ ng Qu c Dũng ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online