De thi 2007 - tin chi - Đ thi môn: LÝ THUY T TR NG ĐI N...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đ thi môn: LÝ THUY T TR NG ĐI N T ề Ế ƯỜ Ệ Ừ Tín ch , 04/2007, Đ 1 ỉ ề Bài 1: Cho đ ng kín ườ P A B C D A = ᆴ ᆴ ᆴ ᆴ nh trên hình v ư ẽ v i bán kính ớ 5 R = . a) Tính P d ᆴ ᆴ F l r r ￑ bi t ế 2 2 x y x xy = + F i i r r r b) Tính ( ) rot F r Bài 2: Trong m t đi n tr ng có ộ ệ ườ x y z yz zx xy = + + E i i i r r r r . Tính AB U cho (0;22,7;99) A = và (1;1;1) B = . Bài 3: Cho m t vùng hình ch nh t có t tr ng đ u ộ ữ ậ ừ ườ ề B r nh hình v . M t khung dây hình tròn, ư ẽ ộ bán kính R , đi n tr khung ệ ở 0,1 W chuy n đ ng ngang đ u v i v n t c ể ộ ề ớ ậ ố v r . T i th i gian ạ ờ t = khung dây b t đ u đi vào vùng có t tr ng. Xác đ nh c ng đ c a dòng đi n ắ ầ ừ ườ ị ườ ộ ủ ệ c m ng trong kho ng ả ứ ả (0, ) t T ᆴ v i ớ T – th i đi m khung dây hoàn toàn ra kh i t ờ ể ỏ ừ tr ng. ườ Đ thi môn: LÝ THUY T TR NG ĐI N T ề Ế ƯỜ Ệ Ừ Tín ch , 04/2007, Đ 2 ỉ ề Bài 1: Cho đ ng kín ườ P A C B A = ᆴ ᆴ ᆴ nh trên ư hình v v i bán kính ẽ ớ 7 R = . a) Tính P d ᆴ ᆴ F l r r ￑ bi t ế 2 sin 2 cos r r r j j j = + F i i r r r b) Tính ( ) rot F r Bài 2: Xét m t dây d n đ ng tr c chi u dài ộ ẫ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Johnw.walder during the Spring '11 term at American Public University.

Page1 / 4

De thi 2007 - tin chi - Đ thi môn: LÝ THUY T TR NG ĐI N...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online