{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DE THI KTCT - AI HOC QUOC GIA TP.HO CH MINH VIET NAM KHOA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM KHOA KINH TEÁ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ************ ÑEÀ THI KINH TEÁ CHÍNH TRÒ HOÏC ------------- Daønh cho sinh vieân lôùp Ñaïi hoïc Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt (SV ñöôïc söû duïng taøi lieäu khi thi ) Anh (Chò ) haõy traû lôøi ñaày ñuû, ngaén goïn, chính xaùc caùc caâu hoûi sau ñaây : 1/ Vì sao noùi Kinh teá chính trò Maùc- Leânin laø moät doøng chaûy trong kho taøng tö töôûng cuûa nhaân loaïi veà lónh vöïc kinh teá ? 2/ Theá naøo laø taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng? Trình baøy baèng ñoà thò: toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Vieät Nam töø thôøi kyø ñoåi môùi ñeán nay.Qua ñoù coù ñöôïc goïi laø taêng tröôûng beàn vöõng khoâng? Taïi sao? 3/ Löôïng giaù trò cuûa haøng hoùa laø gì? Löôïng giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo? Taêng naêng suaát lao ñoäng coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online