{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hocnhanhvatlicap3 - h 23¢ can min vat so wili mat flit Fl...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h 23¢ can min vat so wili mat flit Fl : Bin klnh trlli flit .Luc: dim mil: Erinh mat Hun [Hunks] : I K : Ell-:1: filling cfia vat dfln h-fii I M : EII‘} bifin dang cfla vfit flan h-fii - LII“: I“! HI = ' LII: ma Eat trI.I'-::.lt Ira rna sfit Ian : ' LII: ma Eét nghi : la gié tri GUI: dai ‘Ii'di k:H¢55 maaét : Muiplgru IIIIIIII I:II.IIIIIII cm: Elll'IIH LULT IIEIII'ruII III! cm: LUG cu Ho: . GhuyEn dqmg will vat II'EII mfit phfing nghlfing: i Gia t5: _I;‘ii II. :Gfiu nghiéng ; iI :Hé 35 rue: sat . Ghufln dqmg aim vat IIIEIII IEII thing dIIi'IIg : {1th uhiéu dumg Ihfing dflng h_udng Ién gfiu tua III? II'II: hat dfiu ném E __ 'f= v.t— “th vf— —v. =—2Iw . Ghufin dqmg IIIITIIII vat IIIEIII ngang: 5|" - 2321 flu? dau cua vat Ia m¢t nhénh Farahol " Thai gian rdi t: F I'T§,rn xavfit rdi I=VDI=Ufl {2—h— * van tfic vat sham dfit vt- — gnivfi+ 29h Du? flan cfia vat Iii mm dLrflng Farahul 'EW! Fill} : miIIIIi : limit-“'1: 1. H. h ("11 : iii} : Vim} Tim-I Hot: an" aim: III'IA IIIIIIT BIN . EIIEII III¢II :IIII hing cfla IIIQt chit dlEIII : . can hing cIfIII mm: fl! rfin III-II Huang {:5 chwin dfing quay : ' -----§ i---------l:§:§ - -§ -----lg-g- -l-:-: -l:§:§ El. Biéu kién can hing : h. fluy tar; hflp lu‘t: dang quy -. in tuna quy tit: hlnh hlnh hénh HE tim hm Inn :2. Guy tit: hdp MC sung sung : FhFi EIHIIHIII finnd‘llu F +F Ehlhuflitflmhill i.$ mull: nun: ham: 1 i hllglfiuhlllmtrflnhpfln F: d1 F1.Fg Snnatnnn Bununl'lfiu mnnmuflflnnfidtnlh i=$ "mm“ hull; 1:11“th lulnlinillfllhl-‘fltinhphln I:I d1 3.13% hing nun vat rfin an trun quay n5 dlnh : a} Mfirnnn Iun: ; d : khuénu ufiuh til' tun: quay dé'n uifi Gila Int: h} Guy tén Mtnrnnn Iuc : Enifiu kian can hing nfia mat fit an trur: may of dinh n tfinu nét: rnfimnn Iun lam vat qua!“r than nhifiu kim dfing hfi hing tfing can "time" It": lfim fit final! WED Ghifi" "mm “L“ 5 4. Hgfiu Inn: :1 : khnéng nfinh gifla 2 git?~ min 2 Int: F1ué F2 uui {F1 = F2 = F] 5.-Bléu kién can hing tfing qtnit nun vat rain: - Tfing can Iun tan dung Ién vat bfing khnng - Tfing uni $6 mfirnen Iu‘n dfii mil m¢t trun bfit In}:r hing tun-fing- - Ban nfiu trawling wan. - Etnn u! : F{N) ; d[m] ; mum} Ml: mun Lug-r Bin 10AM BIHH LIJLT Bin TOM] Emu: Luann Tfinu dfing Imgtnu nun mfit Ila kln duut: hit! man : EII'IIH LULT nfiu min ulna Luann 1. Cfing tn! Gfing suit: a. Gfing : a: gun hut.- bfii hufing nun Iun Ira hudng nnuyén flung * Gfing cfia tmng “If; I'll Hell dfi' GED gififl dlérn 155.” 1|”?! nufii * Stung nun Iun rnn sat * (3an nine: Iun flan infil— b. Gfing suit: 2. Bang nfing v; THE ning : a. Ehjng nfing: Elinh I? mung nfing : fiWd = Wag- Wm = A A : filing flu ngml Im: 11!: fllllg Ian vat b. Thé Hang : . Thé’ nfing hfip clan m I'I:E1I¢ mania vat dfii udi mat dfit I Thé’ nfing [Ian hfii wt = 1am: x : Elf; bifin dang Gflfl lb m EL Ellinh lufit bin: man u: ni ng : Tmnu he kin khan: {:5 Im: ma sat thi m nanu nan mum IL Ellinh lam: hit: man fling Iug‘ng : Trung 1 hé kin mi EU Ghuyén him '3le nfing qung tfl' dang nay gang dang khan nhu‘ng nfing lu’dng tfing cfing dUfiG héu tfléln. 5. Einh Ina: BHI’IUII {Bernuulli}: ma -Tmng 5:; may in dinh tfing can an $u§t ding — ué in mi! finh p khfing dfii doc than fing nfim ngang- . ' D wen u : Khfii lu‘dng rifing via van tfic ufia uhfit lfing mm vi : ALI} ; F{N} ; 51m} ; mum) ; uqus} ; Dtkgfrn3] VAT L? FHA" TU w. HHIEr Hal: FHlI'flHfl THIHH Tuna 111“ VA an: aim null THIHH F'Ttrangthfiicl'la chfitknnymang LE: gang = %_ % ‘I 2 Hal ulna III-ll Li mama Nhifit luung muffin chu vat lam hifi'n thifin ncni nfing nfia vat we] hia'n manh cfing mail. vatthu‘c hian En GEM: vat khan : G -G T —T Hiéuaufit dfing Gd nhifit: H: 101 E 5 1 2 Hiau aufit dfing Ed nh ifit h? 1116 ng : lulufin nfing can hiéu suit dfing ca nhiét phfii many can nhiet den T1 Gila ngufin nfing 'H'fl ha thfip nhiet dc: T2 cfla ngufin Ianh. um vi Plum n’i mi HHIEI mu: 1. Dinh Iuat Huc {Huake} : II F '. LIJ'G dén hfii {N} I K : H; 36 din hfii hair til} Cling {Him-A! 15¢ bl'én dang cfiavfit flan hfii {m} 2. Suit dén hai {hay sufi't Young] : -s : Tlfitdién ngmg u’u vat din hfii [nfi- £0 : Emu nai ban Ifiu u‘mat dim hfii {mj- E ; Suit din rfii [Pa hay mu!) F - Eb :Giui han uén cfla vat li$u lam day {NM} 3_ Gifi‘i ha” bén : " Fl: :LUG kéo nhEI tilt} dUI'Ig Elm diff bi dm {N} 3 '- S : Tié't then ngang cfla day {m2} 4. SIJ' phu thufic cfla chiéu déi 1! Va thé tich V 5113 mat vat than nhiét flfi : llama: sfinfidéi .50.)?:Ghiéudaicfiavatfimvfifitflfi u = W14, 3t) .fi :He ad nu kh6i[E~3u}- u”, v ; Thé tiuh cua fit a 090 V3 .5: 1°C (:HfiT Lém: 1. Lu: cfing mat ngaéi: -£ : Ghiéu déi dufing gifii han mat ngoai cfia unfit lfing {rm-a : Hf: 56 cfing mat nguai cfia chit Ifing {me) 2- Hiél'l WW9 "130 d5" = BF; mafia cfit ché’t Ifingtrung Eng man clan: . g : Gia tfic trung truflng {mini} n: : Hi? 56 using mat ngoéi Gila chitlfing [mm] o d : Buffing kinh trung Gila ting {m} - D: Khl‘ii lu‘qng riéng cfia chit IEtng [kgfmsj . h : B15 can cfit chart IEIng irong fing [dang lén né'u dinh wilt, ha fl'la‘ip né'u kh-fing dinh mill] Di) EM KHt‘mG KHi . . .. _5 «mam fimtuyetdfiicuaknangkhi a f kh kh. i- “mm"gd‘s'fma ‘5"9 'n .A:Bfi§mcucdaicflakhfingkhi Ti‘NH DIEM Hon 1. Binh lufit Coulomb: F = k |q1q2\ - k = 9.109(Mm2} : Hé sin“ 11‘ Ié ”2 uq1q2: 51¢ lfln ch 2 dién tich mém - r : Khofing cach 9an 2 men flch diam ' F: Lu: Ming tfic gifts: 2 dién tich dié'm I a '. Hfing 36 {man mfii. Trung chin khfing :5 = 1 2. Bién truang : a. Vactd nuflng dfi Gian truflng b. Cuflng dfi dien trudng gay ra bBi mat dian Ilch diém Q DONG HIE-III mom: cHfi’T HIE-III min '5'“ 'W‘Farfldi‘i” {F= 9..B§10?{Gikg}: Hfing$6Faraday A Nguyéntfiluang ;- n: Hoatri ml ““- c. Nguyén I? chfing chit dlen twang 3. Hléu dién thé’: . A : Céng ciia Iuc dién tru’fing . q : Bien fish 4. Llén hé gIcIa wang dfi dién twang aéu Ira hiéu dién thé' : E = U d 5. Tu dién : .. . . . ., . _ _ Q 'Q:BI¢ntIchtucfi¢n 5" ” B'é" ““9 “a t” d'é" ' C ‘ —u - u : Hiéu dienthé’ gIIIa2 ham... dién Ir Bién dung ciia tu dién phang : - a: Hing s5 dién mfii- cl: théng céch giiia 2 bin tu dién - . S: Dién tich cua mm bén {phfin flfii dién vfii bén kia} b.6héptudién: l_i+l+__ +l Ghéfl' G=C1+ 02 + ... III C" Ghéfl C C1 CE Cn sang sung U= l--'1= U2 = = Un n6? iI'é'p U= U1 + U2+ Q= Q1+Q2+...+Qn Q= Q1= 02:...=Qn c. Nfing luqng dién trufing cfia tu dién : _i _ l 2_lo_2 Ei‘II":F{N) :Q.q(C] : r{n'I} ; EIwI-n} w_20u_ 2CU‘20 GIFI:UIIII :Widi DONG DIEM KHOIIIG BGI 1. outing d6 dbng dién : 2. Binh Iuét OHM char dean mach tn! II dlén trfi: Iii!) i Um I Him 3. Bién Ira: - S: Tiét dién thing cua dfi d§n (m2) 3' if: Elian trEi sufit {n m] I g: Ghiéu dfli day d§n{rn) Eiién trEi ciIa clay dan phu much: vac nhiét db- . Ft= Fig (1 mt} - 0:: Hg 56 nhie-I cua dién Ira - FitJ Fit: EIiem Ira vat dan EI 0°C: V9, is I00 4. Baan mach nfi'i Ilé'p v3 sung sang: a. M50 nfii tlép- . 5. Suit dién dang cfia ngufin dien {E}: A : Gang cfla luc la lam di chuyén dién tich daring q bén trong ngufin dién E. Gang Ira ccng suit cfia dang men - Blnh luat Jun - LcnItc (quic - Lanz): a. EIc'i uci dbng cién: -Cfing ' Gang sua't b. EhSi uci ngufin dian : -ccng - Cfing suit c. Binh luat Jun Lcnxc: ?. Gfing Ira Gfing suit cfla may thu dién : a may thu chi tca nhiét (chi chI’Ia dién tréi thufin) : 2 A=U-|t=FI121= gt uci : U = [H b. may thu cc’I sufi’t phén dian E' : A=A'+Q'=E'It+r'12t _=Ax‘t=E'I+r'I2=UI ut‘li: U= E'+r'I B. Blnh luat OHM chc tcan mach: a Mach kin 95m 1 ngut‘in Gian (E. r) ua dién trEi {IFI}: n=E + r h Né'u mach dian cc thém may thu {E'r -:) E. BEE 9.51m: luat OHIII chc cac Ical dcan mach: I = UAB 'I' E A H—| E|:—E|—. E HEB b Bcan mIacl'IIE chI’I'a may thu: UAB _ E' I =— - - .31 +- III .5 RAB udIFIAB=FI+r c. Eican mach crhI’I'a ngufin dién IIa mayr thu mfic n6i tiép: [_+ _ . A”? Er J1EE '3 I=UABEL uIiIiFiAB=FI+r+r AB 10- Hit: ngufin dlen thanh ha : ___ a. Mfic n6i tiép: A —'—:“‘I—'Eilr1—EI2IIE —InIn—- B * "Eu 4:6 l1 ngufin giéng nhau, mfii nguén cc s—uét dian dang E Ia dian trIEI Ircng r :- * Né'u cc 2 ngufin mic tung dfli: _<E1=-E21 “H’TW HE 1‘1 Eclrc b. Méc scng scng : Gié sf! cc n nguén dién gifing nhau macsongsong »E% c. Méc hfin hcp d6i xu‘ng: Gié su cc’I nhifiu ngufin dién gidng nhau ducc mfic thanh m hang, mfii hang cc n nguén mfic nO'i tiépm - min a Bcanm mIach+ chI'Ia may phat dién: udi HAB=FI+r DOMG DIEM TROHG cHI‘i’T DIEM PMI‘iM " ”In“ “'3‘ Farm? = { F = 9.55.10? {Gfkg} : Hang a6 Faraday rn =1_iIt (q =11} A : Nguyen tL‘I lu‘tjng ; n : Héatri F n Dan vi: m{kg) ;I{A] ; 1(a) Tt‘I’ TRUUMG 1. Lu: til tél: dung Ién mat day din mang dbng dlén : DD Ian : (a. : géc hqp bfii hufing cfla I Ira—3)) 2. TI”: trufing Gila dbng dlén trong DIED mach Dd dang khéc nhau : a. Trnng day din déi : Bo ldn : b. Trong khung day trfin : TL‘I tm'fi'ng tai tam D DI} Ian : D = 2 1:1 OTIIFI (H : Dan kinh cfia khung day Iran) 0. Tang fling day dfii : Elf". ldn : B = 47:10'?_n1 [n : 95 wing trén mfii rnétchiéu déi cfia fing] 3. Nguyén I51r chfing chit tI‘I trufing : 4.1udng tar.- glfi'a 2 day clan sung sang mang dbng men : F = 2.1::I"'.I—r¥2 5. lumen cfla ngfiu luc tirtfic dung Ian khung day mang dbng dién I: ia.‘ Gaa hdp bai a vdi phaptuaén n aiia ld1ung day ; a : Dian tich khung day} 6. Lu: Lorenxd {Lorentz} : D¢ Ian : {a : gaa nap bai aam I’I’ng tfl B aai van taa u] ciMI IIMG DIEM TU 1.TI‘Ithfing: Dan v1: ¢zvaba(wa] ; D:Taala{T) ; 8(m2} . Ad! n : 35 twang cfia cufm day 2' Suit dlén dfing cfim mm ' m l— 'Tdc dfl bién ihién cfia 11‘! thfinfl 3. Hlén tuqng tu cém : D. Em? tu cém cfia Eng day b. Suit dién dfing tu cém 6. Hang lqung tl'I tru‘flng Eng day : ”All fllefl "A SDNE mm 50m: 00 Hot: 1. Dan dfing dléu hfia : a. Hap Fun 13:: dung {Ems hfii phuc}: K : Hé smug; x : Lidflinfla fit in. can phuung irinh‘. -‘u'i phan : x" =—m2x - Li fir: : x = Asintoi +q!) (1) WW" 9% 1'93 d1? Otai 1-'itricfln hing} - van tfic: v = x': Mcoswt HP) (2) 2 - Giatfic: a = x" =-flfl125inh}t HP) *Tl‘I {1} via {2- c.Chuki{T}-TEnsfi{i]-Ténsfigécm}; d. Néng IUfing : E = Ed + Et = const 9. Trfing hdp hai ciao déng diéu hfiaa oiling phuong. cflng tén 55: } ; x2 : Againfint + {pg} 3 x :x1+ x2 : Asin(mt+q1] A2 : A$+A§+2Afi2cos(IP1-IP2) - Né'u hai dao citing sting pha : $141 = [P1 — '{P2 = mm A = A1 + A2 (REE) — Né'u hai dao citing nguqc pha : fluf- = Ip1- {p2 = (2K+1)TE A =|A1— A2| “<er 2. Con I5: If: :0: aficiplfictéc dung: (IUC hfiiFhUE) b. Céc phuung irinh‘. K J Vi phén: I":—m2x m : E K : Elfir cflng cfla If: m =3 x=Asin(mt+tp) ; UZAIHEDSI£M+LM ; 32-m2ASin(mt+tp):—m2 c. Chu ki - Tfin 55: d. Néng luang : .Thé' néng: [email protected] Hing-am firing: a. Ghép If} m: * Ghép sang song * Ghép nfi'i Iié'p Elfin vi : K{N!m} ; Whig} ; miradfs) ; fin) ; Tia} ; HM) 3- 5°“ '5‘: “m: Xét 915cm) Ia géc nhfi 510°) a. Hfip Ich tat; dung : Ed" Vi : F11”) ; m-{kg} ; gums?) ifrfiim} b. Gar: phuang trinh : _ - . -__ . _ g . _s=5usin(mt+{p} “5:; lehan.s _ I323 “film—J3: le¢‘{u=flosin(mt+{p} 5:3“;50=£% c.0hu khTfinmi: T=%=E=2EJE d. Ming Iu‘cing : m g - Th6 nang (thn gfic m6 nfing tai vi tri can bfing] - Gd nang E = Et+ Ed = mghfl = mgm— manna) = const 9. van t6c mi: |ch cfing day: - van t6: v = wfflgflcosa — some) - Lu: sang day 1: = mg(3cnsu — Emma Elfin Vi: Tia] : flHz} : itm} : gtmrsfl} : cal-{radars} : Ea. E.. E {.1} ;u {mm} SONG ca Hoe - in! H00 1. Bifiuthfic sfing: Gié sf! sfing truyén tI.‘l A dé'n E {Hinh vé} Néu sdng tai A m biéu than: u. = asin{mt) thi sfing tai B mi biéu thL'I‘c: L1B = asinfiut —%} udi m=2flf=2%t l=%=VT [kfiuficsdnw 2. Eu: Iéch pha gifi‘a 2 dlém céch nhau mét dun d Irang mfil Inning trwén adng : 3. Gian than sting: d. M - Gié sf: séng tai hai ngufin kép hqp 8. HQ 82 cling Ia: u = asinmt s1 . -SéngtaiMd0$1vaSggayra: S: u" -I.I1 +u2 - asinimI—anL—‘J + asiHImt—Zudl—E} - 2m%{d, —d1}.$in[mt—%{d1 + dd] 4.35.19 dang: 3' - Bean day Hal! val hal diu than day l3 hal dllfim nflt : E [n:nuu1.réndu:l1u) 3L - Khuénu cfich um hal nflt sfinu llén tlfip hfinu khofinu wan ulfia hal bung sfinu Ilfin tifip va hang :T DAG DONG BIEH - DONG BIEH 101w CHIEIJ 1. Hiéu dien thfi dau dating fliéu hem - Being dién may chiéu : . Biéu thfl‘c tL‘I tht-ng (chqn (p = 0} * Biéu than sufit dién aging a = 4F = NBSmsinmt = Esinmt * Hiéu than hiéu dién thé tau thfii: u = Unsinmt + (pu) * Hiéu than {lilting chit dflng men tL’lc thflti : i = Insinijmt + [pi] ' Ending d:- dfling dién hiéu dung 3: hiéu dién thé hiéu dung -_aanvi:uw1:IiAi:Eivi:am Ema} : mum's} 2. Etinh lufit OHM: ‘MachchtcfiFl -=— '%= 0 : {unwngphatrdll} * Mach chief: L ‘PL= E i {ULsGm pha hunl: E} *Machchtcéc "Pc=-g : {untrfiphahflnh g} _ I _ a . Mach HLC nfiitiép —- {— z = Lliii: z {p = phaiu) — phaiii : Etifit léch pha 9an H us: i " G: G—m {phflmst‘imphahcmi 4:} ELG-ZC {pact}: utrgphahdni Q I Lav-120 (p: D: ucflng phamfi‘ii ct» I:IZI_=ZG «1:?» 1m“ {mach cifi'ing huffing} - Hé 56 Gfing suit - Cfing suét P= UICDE-tp: H12 - Nhiat lucing - su lién hé gifla céc hiéu dian thé hiéu dung U2 = US + (UL —UG)2 Hun vi: HA}; u iii); H. z._. 25. z in); q: {rad}; P {W}; am 3. sin xufi't vi truyén til difin- . a. Méy phat dién may chifiu ‘i pha: Heat filling nhfit hién lltqtng cfim L’ing dién tit , . t. t .- .. n : 35 writing Flfito quaytrnng1 phi’lt Tan an dong man may {thlBU { p : 35 Gfip GUfi cfia Ftéto 1). During dién may chifiu 3 pita: * Bié’u that: 21: 3=I nt fl$i{m+3 it. may hié'n thé’ : W. U,U' wit N1N':Hiéu dién thé’ wt 55 titling ct'ta cufin sci cfip, thti‘ cé’p N'z-N 4:; U'::~U :Méytfingthfi N'ItN «:1 U'ItU :lttls'ttlthafltlétr * Sufi-'19 55 dfiflg (fin: Né’u H = tutt'it. Ia hé ati Gfing sua’t hai mach ad aé’p Ira thtI can hang nhau an I , I' :cufing til-:3 titling tiién hiéu dung qua mach sci cit’p Ira tht’t cé'p d. Truyfin ifii fiién nfing : HP“ [ Ft :Tdng dien trIB during day * Citing suit hafl phi trim tinting day : P' =F|l= ”a P : Gt'mg sum Ltdn truyén tfii U : Hieu dien lhé El 2 tiéu day iii Dita 90m; DIEM TIL‘I' - SONG DIEM 11‘! 1. 5t; blén thiéII dlén tit-II twang mach clan firing : 2. Hing lilting that: data déng. - mm - Ming luifing dlfin trifling - Hing lwng Iii truiing - Ming lutlng dlfin if: 111': IIIIANII HIJII 1. EilIIII Iufit phén III; énh sting: -Tia phén Ita nfim trong mat phfing 1151i wt 6 bén kia phép tuyén 3C! trai tia tt'ti -GI5¢ phén 1a bfing 96¢ tfii: i' = I E-Gflflrncfiw . _ _ {vatthatanntnattitnmgumgtzd,chi) ECOHQIWGIBWMWIW vatfiufinhéutt’isauguangj :d.d'<0 I Sitting ct‘iu Ifim f= % 3‘: 0 - Gifting cfiu Ifii f = —% «t D K :I- D :Anh ct‘mg chiéu vat K < D : firth ngutic chifiu vat h. Eitj phftng flai cflaénh : 3. SI: limit; In inn séng- Hlin mung phén Its tntln pnfin: a Birth tuat khtis Its snh sting: -Tis khuc Its nsm trnng mfit phang té‘i vs I3 b-én kia phap tuysn st) ufiti tis tfii -Bsi vfli sap moi trUdng trsng sust nhst dinh ti ss gifts sin gas tdi {sini}w’ji sin cI’Is gin: khflc Its [sinr} lufin lufi-n ls rmjt s5 khfmg fic'ti n21 : Ghtét suit tT dfil sfis Inc-I truflng {2} Gift vdt mm tnlfing {1] l lust trufing [1} : Hit-I tutlng shits Its tttt lust trufing [2} : Hit-I tutlng shits Its knflc an: E). St! lién his gifts chiét sus’t us van tt‘ic trny'én s'nh sting : n V G . n2 1:1 V c. Sat phén Its main phén : ‘ tinh séng tmyéin til méi tnIng shiét qusng hdn (n1) sang mfii tnfiitng shiét qusng kém {n2} [1 ‘Gfistfli[i)ldnhdngfisgi6ihsn[iuh): nigh vs: 5min“: ' Hé’u tis sting truys’n tI‘r msi tru‘fing chié’t suit n rs ngssi khfing khi : sinimh| = II. Ling kinn : mu m ‘ Gite shist quang ' Gm: lec_ ‘ Néu géc tfii i It‘s 96: shiét qusng A nhEI : ( 5 1D“) i1=nr1;i2=nr2;tflt=r1 +r2;D={n—1)A ‘ Khi c6 96: lésh cu: tiéu: D = Dmln thi: mm." 2.1 A an 2 m2 5. Thin Itinh méng : a. as tu {D vs tusu cs {t} cfia this kinn: ‘ Eh? tu :ftm} : D (Bifip) *Tisu as %= (n —1){H1—+—] 1 - n : Ghiét suit fl' dfii sfis shit lsm thfiu kinh viii mfii trIrfing trsng as dfit ths’u kinh - H1, R2 : Eisn kinh hsi mfitthfiu kinh Guy use .- - Inst csu lfii Ft :- 0. mt csu Ism Fl < 0. mt phang Ft = as -Th§uktnhhsitu :tsfl, DsD -Th§ukinhphflnkir :f-fifl. [34:0 t). 0an thin: xac dinh u; m sat. énn : E Guy utic : f d d - vat that (truds than kinh] : - Ann that [sau thsu kinh] : d' :- D - vat so [ssu thfiu kinh) : - Anh so {truss thsu kinh): d' < 0 . + . ' K :1- 0: Ann cI'In chiéu vat .ss ha {I h. 9 c ‘ p "g a: CH3 én K -:: fl: Anh ngu‘cts shiéu vat 1. Hit : * 31:! d6 tau énh khi mat ngUfii mang kinh : * Nhin we can (Mfitdiéu tie’ttfii da] : 0102 = d' + do * Nhin cu: vién {Mét khfing diéu tie’t ): 0102 = d' + d1: * Chfl‘a bénh can thi : d = no * Mét khfing m5 tat : dv = no * Kinh can thi_ : Thau krnh phan k‘y * Kl'nh uién thi : Thatu kinh hm tu . Kinh lfip: 43¢ b¢i giE'u: G = B tga 19m: - Ngfim chflng cu‘c can G3 = IKI - Ngfim chflng vi) cu‘c th chi} : Vénh kl'nh lflp ghi x5 nghTa la: G = 5 = 2f5 ”mam: mmnammfl$wa mm d1 01 II1 ‘1 0. ‘1 Id: 0, lilm Néu ngfim chflng cm: can: Ga = Kc. = K1K2 Néu ngfim chflng ma BUG ; Gm =;‘:‘:1_|;.‘.|2 3 = 0102 — f1 — {2 :m) dfii quang hqccflakinh hién vi = |K| TINH cHfi'T 50m; cfin Emu Slim; 1. Gina than sting : La EU 9%]: nhau Gfia hai sting kép hcip. - Hiéu dudng di cfia hai sting énh séng tit 31, Sgtai M Ia : a -TaiMIauananhsang: tie—(11: It?» :> szla—D k = D :‘Iu'fln aéng trung tam {tai O} k=i1:Uan3&ngb$c1 k=i2:U&n3&ng bar-2... k:flhayk:—1:Vfintfiibfl¢1 k:1hayk=—2:Uantfiibac2... -TaiM|fiuantfii d2—d1=(k+%]l => Riki-9’2}? - Khoa‘ng min: Khufing cash gifia 2 win sang lusty.r 2 van tfi'i lién fié’p: E"'=g li--- ======§a§ 2. Thong song dién tit: - Tia Gamma [T] : dudi “Tum - Jinn sang nhln thfiy : 4.1D'Tm dé'n T.E.1{t'?m l- Tia Flonghon {tin it}: 10’12m iién irram {- Tia Hfing ngoai : ?,E.1{t‘?m irén 104m - Tia Tit ngoai : 10‘9m dé'n 4.1fl'Tm - Cit: song to twén : 104m tn?! lén ”hm Wm: Luo‘HG Tfi’ AHH SANG i= Luong to énh sang hay photon : h = 3,325.1o4ms : Hang 56 Plank h a o = 3.1OB.""fs : titan too anh sang trnrig ohan tinting e=hf=— f:T§nsdénhsiing 9” 3i, : Buds stung a’nh sting 2. Hién tuqng quang dién: a. Ettéii kian It}! ra non wining quarto dijitii : - l : Bud: song into anh sang kroh flitoh _ _ . . . . . . _ A : Gongthoat oia 5 ”fl kim luai . Girii hon quang than oua trim loai ti. Bang thi’ro Antixtarili {Einstein} : E = hf = % = A +%rntr2 (rn = 9.1.1041kg) tram: : var-Ii tfio ban oéu oIJo dai ofia olootron quang oien Efiomax = Em'fi-‘Emfl :Etong néng ban dfiu ou‘o dai ofla electron quang dién c. Htéttdtfln int“ him run} : Khi Utxgui. a I=O a» \aUhl = Efiflm it. Birth Ki tilting Hang: IEIUM; = %rntr§m — %mvfimfl 3. Tie: Honghon {Tia x} : Tan so ou‘o dai {hay birdie song oUo tiéu) ofla tia it do ting Ftonghon phat no {mo irfiii toan ht} dong néng ou‘o doi ofia olootron bié’n thénh nang luong ofia photon tia X: ho 1 = = — —ITI".’ 2 = E hil'l'lfi’.I lmln 2 max {0 D) 4. Triuyé’r Iwng tiir trong nguyén tiir Hydra {man nguyén tifr Eto {Hahn} : t Khi nguyfln ti] ohuyén ti] trang thai oiling. o6 nfing Em lu‘qng Em dé'n trang théi dfl'ng, orfi hang luong En hfmn hfmn tht nguyén tfl‘ phét ra mot photon W 06 nng luong : _ _ hc _ [Hfiplhut {Elite In] Emn - hfmn - Rm“ — Em — En (Em’ Ell} En "ET l? HBT filflfll‘tl 1. Oil! too hot nhin nguyén til: A Z : N uyfin tit 56 hay $15 proton hon trong hat nhan ZX N :S notrontrong hat nhan A=N+Z:85kh6i 4- Céo hat nhan oiling 35 proton Z nhu‘ng 56 khfii A khéo nhau goi Ié dfing iii * Eton 'lil'i Ithtii Iu‘ong nguy'ari tit {u} tifing 1F11! khfii luong 0th 1:0 :1» u ’=' 1 ,6Bfl58.10'2Tkg 2. SI: phéng I; : a. Cain tl'a phling m : hc TiaulfiHa} ; nag—(jg) ; naflfiga} ; Tiaf{g=hf=_ 1 b. Elinh luat phéng K5 1 * Nu, I'I'lg : $5 nguyén m, khfii lu‘rjng ban dfiu (t: D) cfla chit phéng 1a =r N, m : 35 nguyén tur. khdi “King a then diém tcl‘la ch51 phlfing 1a * l= I'Il1.—2=QI$’—3:H5ngsfiph6ngxa,vfliT:Chukibénrfi = Eli-Iii. ; = m-NA ; " N“ A N A 49¢ phling xa: H = Hg.fi_m= 1N mfli {Hg : Em phring xa llic ban lfiu {1 = 0) {Elfin vi H : Baccdren (Sq) = phfin rfil’giéy H : Em phling m a thc'li diémt nun u: khél: : Guri (Ci) = 3,?.10‘"Elq 3. Phén ling hat nhan : a. Phfin ling hat nhan : :A + :3 —) :30 + :D h. Géc luat héa loan : * Eiinh luat baa taéln 55 lchfii : m =r Eiinh lufit baa taan clien tich : 21 + Z; = 23 + Z4 * Eiinh lufit béu tuan néng IUUng : T5ng céc dang néng lu‘qng clia he tru‘flc ma sau phén li’ng bél: tuén. * E = rn.¢2 : Ming lu‘dng nghi{H$1hli‘l: Anhxtanh} * Wu =%|"|'|"lIra : Elem-g ning _ —r —ll- —1- —ll- —) —3l- —1 —ll- =r Eilnh lual Elfin lean 44mg Illllng: I:JlL + Pa = pa + pm 4:» mm + mallfl = mcllc + mumJr Gm chli : Knfing 44 dinh luat béntnan khl'ii qung 444 he a. Phén lJ‘ng tfia fa thu nfing liming: Ggi: Mn = min + rl‘lB ; M = mg + rnn 1- M 4:: Mu <3? Ph...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}