tdtkb_4 (1) - Page 1 of 1 TR NG Đ I H C BÁCH KHOA ƯỜ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Page 1 of 1 TR NG Đ I H C BÁCH KHOA ƯỜ Ạ Ọ ĐKMH - HK2 (11-12) PHÒNG ĐÀO T O Ạ Ngày 2/24/2012 THÔNG BÁO S 4 Ố V/v T ng h p các thay đ i l ch h c, TKB Nhóm Môn h c HK2(11-12) ổ ợ ổ ị ọ ọ MSMH Tên Môn h c ọ Nhóm TKB cũ TKB m i ớ Ghi chú Th ứ Ti t BD ế S Ti t ố ế Th ứ Ti t BD ế S Ti t ố ế Tên phòng 001021 Tri t h c ế ọ A01 2 9 4 Hu ỷ 003006 Pháp văn 2 AU1 2 1 2 302C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU1 3 1 6 302C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU1 4 5 2 302C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU2 4 5 2 304C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU2 6 5 2 304C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU2 7 7 6 603C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU3 5 2 5 303C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU3 3 7 3 303C6 Thêm 003006 Pháp văn 2 AU3 6 5 2 303C6 Thêm 003108 Pháp văn 6 (auf) AU1 7 8 5 602C6 Thêm 003108 Pháp văn 6 (auf) AU2 7 7 5 302C5 Thêm 003110 Pháp văn 8 (auf) AU1 7 7 5 604C6 Thêm 007708 V t lý sóng ậ P01 2 7 3 7 9 3 203B10 007708 V t lý sóng ậ P01 3...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Johnw.walder during the Spring '11 term at American Public University.

Ask a homework question - tutors are online