Thi-KTS-CQ-HK1(09-10) - im THI HK 1(2009 2010 Mn K thut s...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Câu 1 (1,5 đi m) Cho maïch logic nhö hình veõ. Khaûo saùt daïng tín hieäu Y , Z , T theo tín hieäu A , B , C . Bieát raèng giaù trò ban ñaàu ngoõ ra Q cuûa choát D vaø Flip Flop D ñeàu baèng 1 . Câu 2 (1,5 đi m) 1 Đi m Ch kí giám th SINH VIÊN LÀM BÀI NGAY TRÊN Đ THI - Đ THI CÓ 7 TRANG Đ THI HK 1 (2009 – 2010) Môn: K thu t s ậ ố Th i gian: 120 phút (SINH VIÊN KHÔNG Đ C S D NG TÀI LI U) ƯỢ Ử Ụ H TÊN: ………………………………………. MSSV: ………………… NHÓM: ………. . A EN D Q Q D CK Q Q B C Y Z T A B C Y Z T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Söû duïng JK.FF coù xung clock kích theo caïnh leân, ngoõ vaøo Preset vaø Clear tích cöïc logic 0 (tích cöïc thaáp), thieát keá b ñ ế m noái tieáp (boä ñeám baát ñoàng boä) 3 bit Q A Q B Q C (Q C laø LSB) coù giaûn ñoà traïng thaùi nhö hình veõ. Câu 3
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ENGINEERIN 101 taught by Professor Johnw.walder during the Spring '11 term at American Public University.

Page1 / 7

Thi-KTS-CQ-HK1(09-10) - im THI HK 1(2009 2010 Mn K thut s...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online