hư�ng dẫn sử dụn

hư�ng dẫn sử dụn - Hng dn s dng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H ng d n s d ng Oscilloscope ướ ử ụ H NG D N S D NG OSCILLOSCOPE ƯỚ Ử Ụ I. Gi i thi u Panel: A. Panel tr c: ướ 1. CRT: POWER: Công t c chính c a máy, khi b t công t c lên thì đèn led s sáng INTEN: Đi u ch nh đ sáng c a đi m ho c tia FOCUS: Đi u ch nh đ s c nét c a hình ộ ắ TRACE RATOTION: Đi u ch nh tia song song v i đ ng k ngang trên màn hình ớ ườ 2. Vertical: CH1 (X): Đ u vào vertical CH1 là tr c X trong ch đ X-Y ế ộ CH2 (Y): Đ u vào vertical CH2 là tr c Y trong ch đ X-Y ế ộ AC-GND-DC: Ch n l a ch đ c a tín hi u vào và khu ch đ i d c ọ ự ế ộ ủ ế ạ ọ - AC n i AC - GND khu ch đ i d c tín hi u vào đ c n i đ t và tín hi u vào đ c ng t ra ế ạ ọ ượ ố ấ ượ - DC n i DC VOLTS/DIV: Ch n l a đ nh y c a tr c d c t 5mV/DIV đ n 5V/DIV, t ng c ng là 10 ọ ự ọ ừ ế t m VAIRIABLE: Tinh ch nh đ nh y v i giá tr > 1/2.5 giá tr đ c đ c. Đ nh y đ c ị ọ ượ ượ ch nh đ n giá tr đ c tr ng t i v trí CAL. ế ị ặ ư ạ ị POSITION: Dùng đ đi u ch nh v trí c a tia ể ề VERT MODE: L a ch n kênh - CH1: Ch có 1 kênh CH1 - CH1: Ch có 1 kênh CH1 - DUAL: Hi n th c hai kênh ị ả - ADD: Th c hi n phép c ng (CH1 + CH2) ho c phép tr (CH1-CH2) (phép tr ch có tác d ng khi CH2 INV đ c nh n). ượ ALT/CHOP: Khi nút này đ c nh ra trong ch đ Dual thì kênh 1 và kênh 2 đ c hi n ượ ế ộ ượ th m t cách luân phiên, khi nút này đ c n vào trong ch đ Dual, thì kênh 1 và kênh 2 ị ộ ượ ấ ế ộ đ c hi n th đ ng th i. ượ ị ồ 3. Triggering: Võ Minh Thông
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
H ng d n s d ng Oscilloscope ướ ử ụ EXT TRIG IN
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

hư�ng dẫn sử dụn - Hng dn s dng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online