Oscilloscope - S DNG C SI L X CP Trc ht ta phi lm quen vi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S D NG C SI LÔ XÌ C P Ử Ụ Tr c h t ta ph i làm quen v i m t s nút đi u khi n c a Oscilloscope: ướ ế ộ ố - Nút đi u khi n Volt/DIV (s volt trên m t ô) - Time/DIV (th i l ng trên 1 ô) ờ ượ - Position lên, xu ng - Position qua, l i (đ ch nh d ng sóng hi n th v trí đ nhìn nh t) ị ở ị - Thanh đi u khi n Vert mode (ch n hi u th kênh 1, kênh 2, hay c 2) - Nút Triglevel (đôi khi d ng sóng b trôi, ta ch nh nút này đ d ng sóng đ ng l i) ể ạ - Thanh đi u khi n AC-GND-DC - . .. Tr c khi b t đ u đo ta ph i ch nh máy tr v tr ng thái chu n c a nó: ướ ắ ầ ở ề ạ - Ch nh thanh g t m c GND (đ t) và ch nh nút các nút Position đ d ng sóng là ạ ở ứ ể ạ đ ng n m ngang ngay chính gi a màn hình. ườ - M c đ u đo là ch CAL và ch nh các nút Volt/DIV và Time/DIV sao cho d ng sóng là sóng vuông 2 p-p (2 volt đ nh - đ nh). M t s máy có th yêu c u tr s khác, s này có ộ ố ị ố ghi trên máy. - M i máy s có hai kênh và ta làm vi c này v i c hai kênh. ớ ả Sau khi ch nh máy xong ta b t đ u đo: ắ ầ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- M i thanh đo g m có đ u đo và mass. Ch vi c g n 2 đ u này vào hai đi m c n đo. ỉ ệ L u ý ch đ đang đo là AC hay DC mà ch nh c n g t cho phù h p. ư ế ộ - Có th d ng sóng là quá l n hay quá nh so v i màn hình. Lúc này ta ch nh các nút ể ạ Position đ có d ng sóng n m trong nàm hình. Đ đ c các tr s c a tính hi u ta l u ý ể ọ ị ố ủ ư s ô và tr s c a nút volt/DIV. ị ố ủ - M i máy s có 2 dây đo. Khi s d ng dây nào ta l u ý ph i ch nh thanh đi u khi n ử ụ ư v kênh đó (Ch1 ho c Ch2) - Khi mu n hi n th c 2 kênh đ so sánh 2 d ng tính hi u ta ch nh thanh đi u khi n ị ả v ch đ DUAL. ế ộ - Ch đ ADD c a thanh đi u khi n đ c s d ng trong tr ng h p mu n c ng hai ế ộ ượ ử ụ ườ tín hi u l i v i nhau. ệ ạ ớ M i ô vuông trên màn hình s t ng đ ng v i 1 đ n v c a thang đo : ẽ ươ ươ ơ ị ủ - Cách tín đi n áp .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Oscilloscope - S DNG C SI L X CP Trc ht ta phi lm quen vi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online