50 - 1 Bi 1 Nhn Gi Phng Qua in Thoi cho hi ngy thng xng h...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài 1: Nh n Gi Phòng Qua Đ i n Tho i – chào h i, ngày tháng, x ư ng hô Transcript Qu nh Liên và toàn Ban Ti ế ng Vi t Đ ài Úc Châu xin thân chào quí b n. Đ ây là bài h c đầ u tiên trong lo t bài Ti ế ng Anh C ă n B n g m 26 bài đượ c biên so n để giúp các b n giao ti ế p d dàng v i khách nói ti ế ng Anh trong ngành du l ch và ph c v . M i cu c đố i tho i đề c p đế n m t đề tài quan tr ng trong ngành ph c v . Xin các b n đừ ng lo l ng n ế u nh ư các b n không hi u bài vào lúc đầ u. Ph n l n cu c đố i tho i s đượ c nh c l i, gi i thích và th c hành ngay trong bài này c ũ ng nh ư nh ng bài sau. C cu i m i hai bài, chúng tôi s l p l i toàn b cu c đố i tho i...và các b n s không kh i ng c nhiên khi th y mình ch ng nh ng đ ã hi u đượ c r t nhi u mà còn nói đượ c nhi u câu t ươ ng t đế n nh ư th ế . Trong Bài H c 1, chúng ta s h c cách t gi i thi u qua đ i n tho i, và bi ế t khi nào thì nên dùng ‘good morning’, ‘good afternoon’ và ‘good evening’ để chào h i vào bu i sáng, bu i tr ư a và bu i chi u. Chúng ta c ũ ng s th c t p cách s d ng ngày tháng và M u T Phát Thanh Qu c T ế . Chúng ta s tìm hi u và th c t p cách x ư ng hô, cùng là cách nói ch c v c a khách sao cho phù h p. Chúng ta c ũ ng s th c t p cách s d ng t 'certainly' thay cho t 'yes' khi c n ph i t ra tr nh tr ng h ơ n. Trong bài này, các b n s h c cách nh n gi phòng qua đ i n tho i, và bây gi QL xin gi i thi u v i các b n ti ế p viên c a chúng ta là anh Leo. Hi, I'm Leo. Anh Leo s nh n gi phòng cho cô Mona White. Hi, I'm Mona White. Cô con gái đ ã l thì c a ông Jack Webber. Hi, I'm Jack Webber. Nào chúng ta b t đầ u nhé. Leo: Plaza Hotel, good morning. Leo speaking. Mona: Ah yes, I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night? Leo:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ELECTRICAL KJLLHKL taught by Professor Llklklgjk during the Spring '08 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Page1 / 7

50 - 1 Bi 1 Nhn Gi Phng Qua in Thoi cho hi ngy thng xng h...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online