360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_3 - PHN BIT CC T NG NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 3) ------------------------ 8. Cách sử dụng Do và Make 9. “Eight years old” và “eight-year-old" 10. Phân biệt expect, hope, anticipate và look forward to ---------------------------------------- 8. Cách sử dụng Do và Make Hai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 1. Cách dùng “do” - Dùng “do” cho các hoạt động hằng ngày, chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể, không sáng tạo nên cái mới. do housework do the ironing do the dishes do a job - Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything…
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I’m not doing anything today. He does everything for his mother. She’s doing nothing at the moment. - Một số cách nói phổ biến dùng “do”: do one’s best do good do harm do a favour do business 2. Cách dùng “make” - Dùng “make” diễn tả các hoạt động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_3 - PHN BIT CC T NG NGHA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online