360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_4 - PHN BIT CC T NG NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 4) ------------------------ 11. Phân biệt help, aid và assist 12. Cách sử dụng "to say" và "to tell" 13. Sự khác biệt giữa hai tính từ horrible và horrific ---------------------------------------- 11. Phân biệt help, aid và assist Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng . Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp. Ví dụ: Can I help you? (Tôi có thể giúp gì được cho bạn?) Could you help me to move this table? (Bạn có thể giúp tôi di chuyển cái bàn này được không?) Tuy nhiên, trong văn viết, đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức, trang trọng, người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng aid hoặc assist. Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ. Ví dụ như: military aids có nghĩa là viện trợ quân sự, hay grant aid có nghĩa là viện trợ không hoàn lại.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thông thường thì aid được dùng trong trường hợp những khoản giúp đỡ mang tính chất tiền bạc. Ví dụ: The project has been greatly aided by the generosity of local business. (Dự án này nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các doanh nghiệp ở địa phương). Động từ assist có nghĩa là làm giúp những phần đơn giản trong công việc cho một người khác. Chẳng hạn như mẹ bạn đang nấu ăn và bạn làm phụ bếp, giúp mẹ bạn những việc lặt vặt, trong trường hợp này bạn có thể dùng assist. Trong khi đó, aid có nghĩa là công việc nào đó quá khó khăn với bạn và
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_4 - PHN BIT CC T NG NGHA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online