360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_6_411 - PHN BIT CC T NG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN CUỐI) ------------------------------------------ 17. Phân biệt who và whom 18. Phân biệt whether và if --------------------------------------- 17. Phân biệt who và whom Cả hai đại từ quan hệ who và whom đều dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, vậy sự khác nhau giữa chúng là gì? Ngày nay, cấu trúc tiếng Anh đã được đơn giản hóa đi rất nhiều nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho người sử dụng. Và tiếng Anh thời hiện đại thường có xu hướng lấy who thay cho whom . Tuy nhiên, các quy tắc cũ trong tiếng Anh về việc sử dụng hai đại từ này vẫn còn khá nghiêm ngặt. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản: 1. Thứ nhất: who được sử dụng như một chủ ngữ (Subject) còn whom được sử dụng như một bổ ngữ (Object) . Ví dụ: Who is at the door? ( Ai đang đứng ngoài cửa thế ?) Whom did you see at the door? ( Bạn nhìn thấy ai đứng ngoài cửa thế ?) Qua hai ví dụ trên, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa who whom . Câu trả lời cho câu hỏi who thì luôn luôn là chủ ngữ của câu hoặc của mệnh đề. Trong khi đó câu trả lời cho câu hỏi whom luôn luôn là bổ ngữ của câu. Ở ví dụ thứ nhất chủ ngữ chính là who (người đứng ngoài cửa ),
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
còn trong ví dụ thứ hai, chủ ngữ chính là you ( bạn) whom ( người bạn nhìn thấy ) là bổ ngữ trực tiếp. Whom
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

360_phan_biet_cac_tu_dong_nghia_6_411 - PHN BIT CC T NG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online