{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai giang Kinh te chinh tri - Phn m u Nhp mn kinh t chnh tr...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu: NhËp m«n kinh tÕ chÝnh trÞ Ch¬ng 1: §èi tîng, ph¬ng ph¸p, chøc n¨ng cña kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lªnin I. Lîc sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m«n kinh tÕ chÝnh trÞ Víi t c¸ch lµ m«n khoa häc ®éc lËp, kinh tÕ chÝnh trÞ ra ®êi vµo thêi kú h×nh thµnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ThuËt ng÷ KTCT lÇn ®Çu tiªn ®îc nhµ kinh tÕ ngêi Ph¸p M«ngc¬rªchiªn sö dông ®Ó ®Æt tªn cho m«n khoa häc nµy trong t¸c phÈm "Chuyªn luËn vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ " xuÊt b¶n n¨m 1615 t¹i ph¸p LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KTCT cho thÊy nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau vÒ ®èi tîng vÒ KTCT. 1. Chñ nghÜa träng th ¬ng Lµ h×nh th¸i ®Çu tiªn cña hÖ t tëng t s¶n trong lÜnh vùc KTCT xuÊt hiÖn tõ gi÷a thÕ kû XV ®Õn gi÷a thÕ kû XVII. §èi tîng nghiªn cøu cña chñ nghÜa träng th¬ng lµ lÜnh v÷c lu th«ng; lÊy tiÒn lµ néi dung c¨n b¶n cña cña c¶i, lµ tµi s¶n thËt sù cña mét quèc gia. Chñ nghÜa träng th¬ng coi träng chñ yÕu lµ th¬ng nghiÖp v× vËy hä cha ®i s©u nghiªn nh÷ng lÜnh vùc kh¸c, v× vËy khi sù ph¸t triÓn cao h¬n cña chñ nghÜa t b¶n ®· dÇn dÇn lµm cho luËn ®iÓm cña chñ nghÜa träng th¬ng trë lªn lçi thêi nhêng cho häc thuyÕt kinh tÕ míi. 2. Chñ nghÜa träng n«ng . Do nh÷ng h¹n chÕ cña t tëng träng th¬ng vµo gi÷a thÕ kû XVIII mét trêng ph¸i t tëng míi xuÊt hiÖn (chñ yÕu ë Ph¸p) ®ã lµ chñ nghÜa träng n«ng Chñ nghÜa träng n«ng ®· chuyÓn ®æi ®èi tîng nghiªn cøu tõ lÜnh vùc lu th«ng sang lÜnh vùc s¶n xuÊt t×m nguån gèc cña cña c¶i vµ giµu cã cña x· héi tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt (lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp). Coi s¶n phÈm thÆng d lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a tæng s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n xuÊt, cßn lu th«ng vµ trao ®æi kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ. Tuy nhiªn, chñ nghÜa träng n«ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, chØ coi n«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt duy nhÊt, cha thÊy ®îc vai trß quan träng cña 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
c«ng nghiÖp, cha thÊy ®îc mèi quan hÖ thèng nhÊt gi÷a s¶n xuÊt vµ lu th«ng. 3. Kinh tÕ chÝnh trÞ t s¶n cæ ®iÓn - KTCT cæ ®iÓn ë Anh mµ ®¹i biÓu lµ: Uyliam PÐtti, A®am XmÝt, §avÝt Ric¸c®«. C¸c nhµ KTCT t s¶n cæ ®iÓn ®· chuyÓn ®èi tîng nghiªn cøu tõ lÜnh vùc lu th«ng sang lÜnh vùc s¶n xuÊt, (nhng kh¸c víi t tëng träng n«ng chñ yÕu nghiªn cøu ë lÜnh vùc n«ng nghiÖp). Hä cho r»ng: "lao ®éng lµm thuª cña nh÷ng ngêi nghÌo lµ nguån gèc lµm giµu v« tËn cho nh÷ng ngêi giµu". §Æc biÖt Ric¸c®« ®· nhËn râ: Lîi nhuËn b¾t nguån tõ lao ®éng kh«ng ®îc tr¶ c«ng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 113

Bai giang Kinh te chinh tri - Phn m u Nhp mn kinh t chnh tr...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online