bao cao TN LTT(1) - BO CO TH NGHIM L THUYT TRNG IN T H v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÁO CÁO THÍ NGHI M LÝ THUY T TR NG ĐI N T ƯỜ H và tên: Nguy n Văn Long MSSV : 20081602 L p : T đ ng hóa 2 – khóa 53 ự ộ Mã l p TN: 18306 BÀI THÍ NGHI M TR NG ĐI N T S 1 ƯỜ Ừ Ố Gi I PH NG TRÌNH POISSON VÀ TRÌNH PH NG ƯƠ ƯƠ LAPLACE D NG SAI PHÂN B NG MATLAB I- M c đích : Giúp sinh viên gi i ph ng trình poisson và laplace c a đi n tr ng tĩnh ươ ườ d i d ng sai phân b ng Matlab ướ ạ II- N i dung : ( đ nh nghĩa thông s đã cho c a bài toán) >>n = 9; >>m = 11; >>h = 1; >>rotd = 2; >>delta = 0.01; ( xác đ nh đi u ki n biên) >>i = 1; for j = 1:m, V0(i, j) = 0; end; >>i = n; for j = 1:m, V0(i, j) = 0; end; >>j = 1; for i = 1:n, V0(i, j) = 0; end;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
>>j = m; for i = 1:n, V0(i, j) = 0; end; ( th c hi n l nh ) ệ ệ >>V = poisson( n, m, h, rotd, delta, V0) Thongbao = Do chinh xac dat duoc roi deltamax = 0.0093 Thongbao = So lan tinh lap da thuc hien
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

bao cao TN LTT(1) - BO CO TH NGHIM L THUYT TRNG IN T H v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online