Cach_su_dung_A_An_va_THE - CCH S 1 A v An An-c dng D...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÁCH S D NG “A” “AN” VÀ “THE” 1 – A vµ An An: ®−îc dïng: - Tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc b¾t ®Çu b»ng 4 nguyªn ©m (vowel) a, e, i, o - Hai b¸n nguyªn ©m u, y - C¸c danh tõ b¾t ®Çu b»ng h c©m. vÝ dô: u: an uncle. h: an hour - HoÆc tr−íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®−îc ®äc nh− 1 nguyªn ©m. VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP A: ®−îc dïng: - Tr−íc 1 danh tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m ( consonant ). - Dïng tr−íc mét danh tõ b¾t ®Çu b»ng uni . a university, a uniform, a universal, a union. - Tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, tr−íc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®−îc nh¾c ®Õn lÇn ®Çu trong c©u. - §−îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l−îng nhÊt ®Þnh. VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of. - Dïng tr−íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn. VÝ dô: a hundred, a thousand. - Tr−íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn. VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®äc lµ one and a half kilos. Chó ý : 1/2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr−íc half ). - dïng tr−íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp. VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn. - Dïng tr−íc c¸c tû sè nh− 1/3, 1 /4, 1/5. ..= a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth. - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ. VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tr−íc c¸c danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, dïng trong c©u c¶m th¸n. VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! Nh−ng: such long queues! What pretty girls. - a cã thÓ ®−îc ®Æt tr−íc Mr/Mrs/Miss + tªn hä ( surname ): VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith. a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ELECTRICAL KJLLHKL taught by Professor Llklklgjk during the Spring '08 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Page1 / 3

Cach_su_dung_A_An_va_THE - CCH S 1 A v An An-c dng D...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online