Cach_su_dung_a_an_va_the

Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 3
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CÁCH S Ử D Ụ NG “A” “AN” VÀ “THE” 1 – A vµ An An: ®−îc dïng: - Tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc b¾t ®Çu b»ng 4 nguyªn ©m (vowel) a, e, i, o - Hai b¸n nguyªn ©m u, y - C¸c danh tõ b¾t ®Çu b»ng h c©m. vÝ dô: u: an uncle. h: an hour - HoÆc tr−íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®−îc ®äc nh− 1 nguyªn ©m. VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP A: ®−îc dïng: - Tr−íc 1 danh tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m ( consonant ). - Dïng tr−íc mét danh tõ b¾t ®Çu b»ng uni . a university, a uniform, a universal, a union. - Tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, tr−íc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®−îc nh¾c ®Õn lÇn ®Çu trong c©u. - §−îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l−îng nhÊt ®Þnh. VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of. - Dïng tr−íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn. VÝ dô: a hundred, a thousand. - Tr−íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn. VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®äc lµ one and a half kilos. Chó ý : 1/2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr−íc half ). - dïng tr−íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp. VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn. - Dïng tr−íc c¸c tû sè nh− 1/3, 1 /4, 1/5...= a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth. - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ. VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tr−íc c¸c danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, dïng trong c©u c¶m th¸n. VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! Nh−ng: such long queues! What pretty girls. - a cã thÓ ®−îc ®Æt tr−íc Mr/Mrs/Miss + tªn hä ( surname ): VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith. ...
View Full Document