{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DE KIEM TRA CHUONG I TAP HOP - S GD&T K LK CHNH THC KIM TRA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S GD&ĐT ĐĂK LĂK Đ KI M TRA 1 TI T Đ I S 10 CH NG I ƯƠ Đ CHÍNH TH C Th i gian làm bài: 45 phút, không k th i gian phát đ Câu 1: ( 3,0 đi m) Cho hai m nh đ : "5 7 12" P + = 2 : " , 0" Q x x " > 1/ Nêu m nh đ ph đ nh c a hai m nh đ trên. 2/ Cho bi t tính ch t đúng sai c a hai m nh đ P và ế P Q Câu 2: ( 3,0 đi m) Cho ba t p h p { } 1;2;3;4 A = , { } 2;4;6;8 B = , { } 4 2 / 5 4 0 C x x x = - + = 1/ Hãy li t kê các ph n t c a các t p h p A B , \ A B và C 2/ Tìm t t c các t p h p X sao cho ( ) A B X A Câu 3: ( 1 đi m) Dùng máy tính c m tay đ vi t s g n đúng c a các s ế 2010 3 2014 chính xác đ n ch ế s hàng ph n trăm. Câu 4: ( 3 đi m) Cho hi t p h p ( ) 0;3 G = ( ;2 H = - ￞ 1/ Xác đ nh các t p h p ( ) ( ) , , G H H C G C H 2/ Tìm hai s th c m, n đ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}