New Microsoft Word Document - Th thut khin USB ca bn tr...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Th thu t khi n USB c a b n tr nên “p -r ” h n ế ờ ồ ơ 09/08/2007 16:32 In trang này XHTTOnline : V i th thu t mà bài vi t này đ c p: chi c USB c a b n trông s “p ế ề ậ ế ơ r ” h n r t nhi u. ơ B c 1 ướ : M ch ng trình Notepad nh p vào đo n mã và l u l i ươ ư ạ v i tên t p tin là Autorun.inf [Autorun] label=Cftanhiep_USB icon=fcw.ico Trong đó: • Label: là tên b n gán tùy bi n cho USB (tên này hi n th khi truy c p b ng ế Windows Explorer). • Icon: là icon s hi n th thay th cho icon m c đ nh mà Windows ẽ ể ế dành hi n th cho USB (b n có th tìm m t icon và gán tên tùy ý mình thích nh ng chú ư ý ph i có ph n m r ng là ico) ở ộ B c 2 ướ : M Notepad nh p ti p đo n mã sau và l u l i ế ư ạ v i tên Desktop.ini. [ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ELECTRICAL KJLLHKL taught by Professor Llklklgjk during the Spring '08 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Page1 / 3

New Microsoft Word Document - Th thut khin USB ca bn tr...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online