Phuong Phap Tinh. - i Hc Quc Gia Thnh Ph H Ch Minh Trng i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ i H c Qu c Gia Thành Ph H Chí ố ồ Minh Tr ng Đ i H c Bách Khoa ườ ---------------o0o--------------- Báo Cáo Bài T p L n Ph ng Pháp Tính ươ GVHD: abc SV: xyz MSSV: 123456789 Nhóm: 17 Đ : 10 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tp HCM, Tháng 8, 2009 I/ Bài toán: Đ 10: Cho hàm f và b ng s sau: x x 0 x 1 x n y y 0 y 1 y n L p trình tính g n đúng giá tr c a f(x) b ng đa th c n i suy Lagrange: ị ủ 1. Vi t hàm tính g n đúng f(x) cho tr ng h p các đi m nút cách đ u ế ườ nhau. 2. Vi t hàm tính g n đúng f(x) cho tr ng h p các đi m nút không ế ườ cách đ u nhau. 3. Vi t hàm tính sai s . ế 4. Vi t ch ng trình chính gi i toàn b bài toán. ế ươ II/ Bài gi i: 1. Đ t bi t khi các nút cách đ u nhau: Cách gi i: Đ t b c nh y h = x ặ ướ k+1 – x k = const, v i k = 1…n Nghĩa là: x k = x 0 + kh, v i k = 1…n Đ t q = h x x 0 - Khi đó L n (x) = k n k k n y k q k n k n q q q = - - - - - - 0 ) ( )! ( ! ) )...( 1 ( ) 1 ( Code: (Cau_a.m) V i N: s đi m nút n i suy. ố ể x, y: các vect ch a các giá tr c a đ i s và c a hàm. ơ ị ủ ố ố xx: giá tr c a đ i s . ị ủ ố ố yx: k t qu tr v c a chu ng trình. ế ả ả ề ủ ơ function  [yx] = Cau_a(N, x, y, xx) 2
Background image of page 2
for  i = 1 : N      if  xx==x(i)         yx = y(i);          return     
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ELECTRICAL KJLLHKL taught by Professor Llklklgjk during the Spring '08 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Page1 / 7

Phuong Phap Tinh. - i Hc Quc Gia Thnh Ph H Ch Minh Trng i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online