THI-TN-PPT-Mau - 1 Trng ai Hoc Bach Khoa TP. HCM Bo mon...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP. HCM Boä moân Toaùn öùng duïng ------ o O o ------ ÑEÀ MAÃU KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ MOÂN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH 1. Bieát A coù giaù trò gaàn ñuùng laø a =4 . 4924 vôùi sai soá töông ñoái laø δ a =0 . 12% . Ta laøm troøn a thaønh a * . 49 . Sai soá tuyeät ñoái cuûa a * laø: Ñaùp soá: Δ 0 . 0078 2. Cho a =15 . 5077 vôùi sai soá töông ñoái laø δ a . 032% . Soá chöõ soá ñaùng tin trong caùch vieát thaäp phaân cuûa a laø: Ñaùp soá: 4 3. Cho bieåu thöùc f = x 3 + xy + y 3 . Bieát x . 9421 ± 0 . 0054 vaø y =3 . 5346 ± 0 . 0100 . Sai soá tuyeät ñoái cuûa f laø: Ñaùp soá: Δ 0 . 8390 4. Phöông trình f ( x )=3 x 3 +10 x - 24=0 treân khoaûng caùch li nghieäm [1 , 2] coù nghieäm gaàn ñuùng x * =1 . 47 . Sai soá nhoû nhaát theo coâng thöùc ñaùnh giaù sai soá toång quaùt cuûa x * laø: Ñaùp soá: Δ 0 . 0121 5. Cho phöông trình f ( x )=4 x 3 - 6 x 2 +7 x - 11 = 0 trong khoaûng caùch li nghieäm [1 , 2] . Theo phöông phaùp chia ñoâi, nghieäm gaàn ñuùng x 5 cuûa phöông trình laø:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course ELECTRICAL KJLLHKL taught by Professor Llklklgjk during the Spring '08 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Page1 / 2

THI-TN-PPT-Mau - 1 Trng ai Hoc Bach Khoa TP. HCM Bo mon...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online