105-106 - ונחבא אלש לע םיאפור םישאהל...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ונחבא אלש לע םיאפור םישאהל השק עודמ ונחבא אלש לע םיאפור םישאהל השק עודמ ? הרידנ הלחמ ? הרידנ הלחמ ר לע ר לע ) תושיג ) תושיג SENSITIVITY SENSITIVITY ( ו ( ו תוילוגס תוילוגס ) ) SPECIFICITY SPECIFICITY ( ( יאפורה לש ןוחבאה תלוכיו יאפורה לש ןוחבאה תלוכיו ם ם , , ןוינכטה האופרל הטלוקפה ןיל יש , , ןוינכטה האופרל הטלוקפה ןיל יש Clinical Epidemiology: Clinical Epidemiology: Sense and Sensitivity. Sense and Sensitivity. ) Shai Linn, M.D., DrPH ( Harvard Head, Unit of Epidemiology, Rambam Hospital and Faculty of Medicine, Technion, Israel [email protected] תלוכי םע ןיוצמ אפור לש הבוט תיתנחבא %99 , לכוי םילוחהמ קר ןחבאל % 2 הלחמב םילוחמ . הרידנ , ףקותו תונימא קויד ךילהת עצבל יאדכ יתמ : יתנחבא יתנחבא ךילהתב םיטקונ םירבוס רשאכ הז ךילהתב םינוכיסהש ןורתיהמ םיכומנ ותולעו . הלחמה לש םדקומ יולגב ACCURACY , קויד םדקומ יאנתש רורב ןחבמ לכב שומישל קוידה תדימ הנה הריקס ונממ לבקתמה עדימה לש ACCURACY : , המכ םיקדבנה ללכמ , םילוחכ ונחבוא םילוח ) , תונימא RELIABILITY ( , איהש תונימאב יולת קוידה תלוכיה תומוד תואצות לבקל רזוח ןחבמב . תעפשומ ךילהת לש תונימאה , , רמולכ תואצותה רוזיפמ ת ל ו י לש ןקתה תיטסב ה , ףקות VALIDITY ךילהת לש קוידל רחא יאנת : ךילהתה ףקות ונה יתנחבא תא ההזמ ךילהתה םאה . תוהזל היה יופצ היה רשא ההזמ ךילהתה רשאכ םאה . , ןוכנ יוהזה םנמא הלחמ יכילהתו הריקס יכילהת ) הנחבא 1 ( : יתנחבא ךילהת תכרעה 1 . בצמ לש ןוחבא תעב ילוחו תואירב 2 . : יתנחבא ךילהת לכב , הקידב תינילק תומשרתה , תוקידב תילקיזיפ יכילהתו הריקס יכילהת ) הנחבא 2 ( 3 . הריקס ינחבמב SCREENING א ל ו ב ד י ק ו ת דעונה ו תולגל ת : םדקומ בלשב תולחמ המגוד 1 : ץמאמ תקידבב םישמתשמ םיאפור . תיתשרט בל תלחמ תוהזל ידכ םיהוזמ הלחמ םע םיקדבנהמ המכ ? הקידבה ידי לע ןוכנ םיקדבנ המכ םהל שי יגולותפ ץמאמ ןחבמ אלל , םהב לופיטה ךא הלחמ השעמל ?" " ןיקתה ץמאמה ןחבמ לשב החדנ המגוד 2 : האוצב יומס םד תוקידבב םישמתשמ , ששחו לוכיעה תכרעמב םומיד תוהזל . םש לודיגל ןוכנ םיהוזמ לודיג םע םיקדבנהמ המכ ? הקידבה ידי לע...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course PHARM 290 taught by Professor Staff during the Fall '10 term at Rutgers.

Page1 / 84

105-106 - ונחבא אלש לע םיאפור םישאהל...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online