{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3811 - GERONTOLOJ Demografik zellikler Epidemiyolojik ltler...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GERONTOLOJİ Demografik özellikler Epidemiyolojik ölçütler Uz. Dr. Ayşe Emel Önal İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Öğrenim Hedefleri Nüfusun yaşlanmasını, Yaşlı nüfusta demografik özellikleri ve epidemiyolojik ölçütleri, Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikleri, Yaşlılıkta mortalite, morbidite ve yetersizlik nedenlerini öğrenmek.
Background image of page 2
Uygulama Hedefleri Nüfusun yaşlanmasına bağlı ekonomik ve insani sorunları saptayabilmek. Yaşlıların sağlık sorunlarına yönelik hizmetlerin planlanmasını yapabilmek.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gerontolojinin tanımı Gerontoloji yaşlanma olaylarının biolojik, sosyolojik, ekonomik ve çevresel bütün yönlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen bir bilimdir.
Background image of page 4
Yaşlanmanın Tanımı Biolojik yaşlanma organizmanın kişi, organ, doku, hücre ve gen düzeyinde yaşam fonksiyonlarını aksatacak şekilde değişerek o tür için beklenen ömür süresinin sonuna doğru gelmesi sürecidir.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünya Sağlık Örgütü insan ömründe yaşlanmaya kronolojik bir sınır getirmiştir ki bu da 65 yaş tır. 65 - 74 yaş Genç Yaşlılık, 75 - 84 yaş İleri Yaşlılık, 85 yaş ve üstü Çok ileri Yaşlılık olarak adlandırılmaktadır.
Background image of page 6
65 yaşta birey işten emekliye ayrıldığı için, bazı sağlıkla ilgili güvencelerden ve sosyal güvencelerden yararlanmaya başladığı için, bu yaş sosyal ve ekonomik yaşlılığın da başlangıcıdır.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nüfusun Yaşlanması Bir ülkede nüfusun yaşlanması, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplamının bütün nüfusa oranının artması demektir. Türkiye’de 1990 genel nüfus sayımına göre yaşlıların genel nüfusa oranı % 4.3, 2000 de nüfus projeksiyonlarına göre % 5.6 dır.
Background image of page 8
Genç nüfus lu ülkelerde yaşlıların genel nüfusa oranı % 4 ten az, Erişkin nüfus lu ülkelerde % 4 – 7, Yaşlı nüfus lu ülkelerde % 7 – 10, Çok yaşlı nüfus lu ülkelerde % 10 un üzerindedir.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Demografik Özellikler UNİCEF in 2001 verilerine göre Dünya’da doğumda yaşam beklentisi 1970 de 56, 1999 da 64 yaş, aynı yıllarda Etyopya’da 40 ve 44 yaş, Japonya’da 72 ve 80 yaş, Türkiye’de 56 ve 70 yaştır.
Background image of page 10
Sanayileşmiş ülkelerde doğumda yaşam beklentisi 78, gelişmekte olan ülkelerde 63, az gelişmiş ülkelerde 51 yaştır. 1970 de ise sanayileşmiş
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

3811 - GERONTOLOJ Demografik zellikler Epidemiyolojik ltler...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online