{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

15421 - TRKYE'DE OKUL SALII Uz Dr A Emel nal stanbul...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TÜRKİYE’DE OKUL SAĞLIĞI Uz. Dr. A. Emel Önal İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 5 yaştan sonra çocuklarda ‘okul dönemi’ başlamaktadır. Türkiye’de de okul çocukluğu (ana sınıfına başlama ile) 6 yaşta başlamaktadır. Okul sağlığı, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam iyilik halinde olmalarını hedefler.
Background image of page 2
Türkiye’de okul sağlığı ile ilgili uygulamalardan Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sorumludur. Okul sağlığı programında: 1-Okul sağlığı hizmetleri, 2-Sağlık eğitimi çalışmaları, 3-Okul ve çevresinin çevre sağlığına uygunluğu ve geliştirilmesi çalışmaları, 4-Okul sağlığı kayıtlarının tutulması çalışmaları yer almaktadır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ: *Okul sistemi içerisinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi için (okula kabul muayenesi, periyodik fizik muayeneler, görme, işitme, diş, büyüme-gelişme... taramaları, bulaşıcı hastalıklarla savaş, ilkyardım, ruh sağlığı çalışmaları, beden eğitimi çalışmaları gibi), *hastalıkları halinde tedavi edilmeleri için, *kronik hastalığı olanların rehabilite edilmesi için yapılan çalışmalardır.
Background image of page 4
Okul sağlığı hizmetlerinde hekim, diş hekimi, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, öğretmen, aile görev alır. Türkiye’de 1949 yılındaki Milli Eğitim Şurası’nda yatılı okullarda hemşire çalıştırılması düşünülmüş, 1961 yılında İlköğretim Yasası ile okullara doktor, hemşire ve sağlık memurunun tayin edilmesi kabul edilmiştir. Ancak hekimi, hemşiresi ..vbg. olan okul yok denecek kadar azdır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Türkiye’de okul sağlığı hizmetlerinde ailelere de yer verilmektedir. Türk Milli Eğitiminde işbirliğini düzenleyen esaslar başlıklı 1739 No. lu Kanun’un 16. Maddesi “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunması için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır” demektedir.
Background image of page 6
Okullarda sağlık sorunu olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri’ne, bu birimlerin olmadığı yerlerde Sağlık Ocakları’na sevk edilmektedir.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}