Samf B - Obligatorisk aflevering 2.docx - Frederikke Lund...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Frederikke Lund10/4 - 2020Samfundsbeskrivelse BHold 4Hjemmeopgave 2I denne opgave ønskes udviklingen i bruttoledigheden fra 2007 til nu at beskrives. For at gøre detteanalyseres bruttoledighedens udvikling samlet set, samt fordelt på køn, udvalgte landsdele ogledighedsgraden.Der findes tre ledighedsbegreber: nettoledig, bruttoledig og AKU-ledige.Nettoledig -Er en ikke-aktiveret ledig. DVS. en person på for eksempel dagpenge, kontanthjælp eller SU.Denne form for ledighed er registerbaseret. Indtil 2007, var dette begreb det officielle ledighedsbegreb iDanmark.Bruttoledig -er nettoledige og de aktiverede ledige, som er en person der uden for arbejde modtager enydelse med en tilhørende rådighedsforpligtelse i forhold til arbejdsmarkedet. Denne form for ledighed erregister baseret. Fra 2007 og frem, har dette været det officielle ledighedsbegreb, og det er denne typeledighed vi analyserer udviklingen ud fra.Opgørelsen af ledighedsmålene bliver gjort på to forskellige måder:RAMer den officielle statistik, som er en strømopgørelse.RASer en beholdningsopgørelse, der belyser ledighed i den sidste uge af november og giver derfor kun etøjebliksbillede i, hvordan ledigheden ser ud i november.AKU-ledige -er arbejdsløse opgjort ud fra arbejdskraftsundersøgelse. Denne er interview baseret og blivergennemført i alle EU-lande. Her defineres en ledig, som en person helt uden arbejde i en bestemtreference-uge, som kan tiltræde job inden for de næste to uger og som har været aktiv jobsøgende indenforde seneste fireuger. Denne omfatter også studerende, som søger studie job.For at beskrive udviklingen i bruttoledigheden, findes denne som andel afarbejdsstyrken, hvilket ersummet af beskæftigede og ledige personer.Side1af6
Frederikke Lund10/4 - 2020Samfundsbeskrivelse BHold 4Figur 1.1 - udviklingen af bruttoledigheden fordelt på køn2007M012007M062007M112008M042008M092009M022009M072009M122010M052010M102011M032011M082012M012012M062012M112013M042013M092014M022014M072014M122015M052015M102016M032016M082017M012017M062017M112018M042018M092019M022019M070123456789MændKvinderI altPct.Kilde: Statistikbanken. Dk - AUP02Tendens igennem perioden er, at ledigheden for mænd, kvinder og i alt er faldet med ca. 1 pct. point. Iperioden 2007-2008, var bruttoledigheden faldende og nåede et minimumspunkt for perioden, hvor efterledigheden var kraftigt stigende og nåede sit maksimum for perioden i 2010:Fra 2010 og frem er bruttoledigheden i alt, for mænd og for kvinder stabilt faldende og i august 2019 liggerledigheden for bruttoledige i alt på 3,6 pct., mænd på 3,3 pct. og kvinder på 4,0 pct.I perioden 2007-2008 er kvinders bruttoledighed højere end mænd med 1 til 2 pct. point. Fra 2009 - 2013 erbruttoledigheden for mænd højere end kvinder med maksimalt 3 pct. point. Fra 2013 og resten af perioden

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture