Samfundsbeskrivelse B - Hjemmeopgave 1.docx - Frederikke...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.
Frederikke Lund13/02 - 2020Samf BHold 4Samfundsbeskrivelse B - Hjemmeopgave 1Opgave 1I denne opgave ønskes udviklingen af skatter og afgifter i alt at beskrives, samt udviklingen iudvalgte skattearter siden 2000, med fokus på de personlige indkomster.I Statistisk Tiårsoversigt 2019 defineres skatter og afgifter som ”obligatoriske ydelser, der betalestil offentlig forvaltning og service uden direkte modydelse”Skatter og afgifter i alt er et mål for skattetrykket, som tilnærmet er et udtryk for det offentligesvelfærdsudbud. Skattetrykket findes som andelen af de samlede skatter og afgifter i alt i forhold tilBNP. Skattetrykket er konjunkturfølsomt, hvilket kan ses, ved at der under højkonjunktur er entendens til at skattetrykket vil stige, da forbrugskvoten øges, hvilket indirekte får indtægterne vedafgifter til at stige. Ofte er der også en højere tendens til at forbrugssammensætningen forskydesmod mere afgiftstunge vare. Forbrugssammensætningen skifter, da den disponible indkomstgenerelt set bliver højere, hvilket medfører et højere skatteprovenu.Figur 1.1 udviklingen af skattetrykket i forhold til BNP, fra 2000 - 201820002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016*2017*2018*44454647484950Skatter og afgifter i alt, som andel af BNPPct.Anm: Grønne linje indikerer konjunkturskift, ’*’ er foreløbige tal.Kilde: Statistik banken, sktryk.Skattetrykket har været faldende i perioden 2000 - 2018, med 2 pct. point. I perioden 2000 -2003var skattetrykket faldende med 1,3 pct. point. Fra 2008 - 2012 er skattetrykket steget med 1,1 pct.point. I 2014, var skattetrykket på sit højeste i perioden på 49,8 pct., og i 2008 på det lavest med44,9 pct. Efter 2014 og frem er skattetrykket igen faldende og ender på 45 pct. i 2018.Ud fra figur 1.1 ses det at skattetrykket er delvist konjunktur afhængig, da det under lavkonjunkturer faldende og højkonjunktur stigende. Dog er der undvigelser i 2005 hvor skattetrykket er steg med1,7 pct. point fra 2004, perioden 2012 - 2014 med en stigning på 4,5 pct. point som er det højeste iSide1af5
Frederikke Lund13/02 - 2020Samf BHold 4hele perioden, efter 2014 følger skattetrykket ikke konjunkturen, da det eller her ville have væretkonstant eller svagt voksende under neutral/højkonjunktur.For at finde mulige grunde til disseudsving, ses der nærmere på undergrupper inden for skatter og afgifter.Skatter kan opdeles i 3 undergrupper: indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og kontingenter, samtskat af formue, ejendom og besiddelse, hvor afindkomstskatterne udgør ca. 60 pct.1af skatter ogafgifter i alt. Eftersom det er den største indtægtskilde, vælger jeg at se nærmere på denne.Indkomstskatterne kan yderligere inddeles i 3 undergrupper som er personlige indkomstskatter,selskabsskat mv. og pensionsafkastskat, hvoraf de personlige indkomstskatter udgør ca. 87 pct. afindkomstskatterne.De personlige indkomstskatterer alle skattepligtige indkomster, som ikke er

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture