Exam_02_1 - Ü Ñ ÆÙÑ Ö ½ ÓÖ 18.385j/2.036j £ ÊÓ ÓÐ Ó Êº ÊÓ× Ð ×º ÓÒØ ÒØ× ¯ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ½ ¯ ÈÖÓ Ð

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ü Ñ ÆÙÑ Ö ½ ÓÖ 18.385j/2.036j £ ÊÓ ÓÐ Ó Êº ÊÓ× Ð ×º ÓÒØ ÒØ× ¯ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ½ ¯ ÈÖÓ Ð Ñ׺ ¾ ½ ¾ ¿ ¯ ÈÖÓ ÈÖÓ ÈÖÓ ÈÖÓ Ð Ð Ð Ð Ñ ¾¼¼¾º½º½º º Ñ ¾¼¼¾º½º¾º º Ñ ¾¼¼¾º½º¿º º Ñ ¾¼¼¾º½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ ¿ ¿ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ ½º Ê ÐÐ Ø Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ò Ö Ò Ø ÔÖÓ ×× Ó ×ÓÐÚ Ò Øº ÔÖÓ Ð Ñ ×Ø Ø Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÓÖ ÝÓÙ ¾º Ó Ø ÐÓÒ º ÓÙ Ò ÓÒ×ÙÐØ ÓÒÐÝ Û Ø Ø Ð ØÙÖ Ö Ò »ÓÖ Ø Ì º ¿º ÓÙ Ò Ù× Ø Ø ÜØ ÓÓ ¸ ÝÓÙÖ Ð ×× ÒÓØ ×¸ Ò ¹ÓÙØ× Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ × Ø Ò×Û Ö× ÔÓ×Ø Ò Ø ÓÙÖ× Ï Ô º ÆÓØ Ò Ð× ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÝÓÙ ÒÒÓØ Ù× Ø Ö ×ÙÐØ× Ò Ø Ò×Û Ö× ØÓ Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Ø Ø Ò Ó Ø ÓÓ º Ï Ò Ö Ö Ò Ò Ö ×ÙÐظ ×Ô ¬ ´ º º Í× Ò Ì ÓÖ Ñ ¸ Ô Ò Ø ÓÓ µº ÜÔÐ Ò ÓÛ Ø Ø Ò Ò Ö ÖÖ ØÓ ¬Ø× ÒØÓ ÝÓÙÖ Ò×Û Öº º Ì Ö × ÒÓ Ø Ñ Ð Ñ Ø¸ ÙØ Û ÓÙÖ× × ÓÙÐ ÒÓÙ º º ÏÖ Ø Ø Ò×Û Ö× ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ × Ô Ö Ø Ô ×º ÏÖ Ø ÝÓÙÖ Ò Ñ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ ×ÓÐÚ ´ × Ò ½ º¿ ¸ º Ó ¸ Ü Ñ ½¸ ÈÖÓ Ð Ñ ¸Ô ¾ Ó ¿¾ ºµ Ø Ø Ó Ô ´Ñ Ò Ò Ø Ø ÝÓÙÖ Ü Ñ Ò×Û Ö × ¿¾ Ô ×¸ Ø × × Ô ¾ Ò ÝÓÙ Ö Ó Ò ÔÖÓ Ð Ñ µº Ì × × ÑÔÓÖØ Òظ Ò × Ø Ò×Û Ö× Ø Ñ Ü ÙÔ¸ Û Û ÐÐ ÔÖÓ ÐÝ ÔÔ Ò º ËØ ÔÐ Ø Û ÓÐ Ü Ñº º ÁÒ ÐÐ ÝÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ× × ÓÛ ÝÓÙÖ Ö ×ÓÒ Ò ¸ ÜÔÐ Ò Ò Ö ÙÐÐÝ Û Ø ÝÓÙ Ö Ó Ò º Í× Ò Ð × ¸ ÒÓØ Ù×Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð ×ÝÑ ÓÐ׺ ÓÙ ÔÐ Ý Û Ø ÙÒ Ù×Ø ¬ ×Ø Ô׺ Å Ý Á³ÐÐ ÙÝ Ø Ñ¸ Ñ Ý ÒÓغ Á ÒÓØ ØÓÙ ÐÙ º ÆÓØ Ø × Ó × ÒÓØ Ñ Ò Ø Ø ÝÓÙ Ú ØÓ Ù×Ø Ý ¾ · ¾ £ ÅÁ̸ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÅØ ÑØ ×¸ ÖÓ ÓÑ ¾¹¿¿ ¸ ÑÖ ¸Å ½ ¼¾½¿ º 18.385j/2.036j Ü Ñ ½º ´ÊÓ× Ð ×µº ¾ ÁÅÈÇÊÌ ÆÌ ÈÇÁÆÌ ÓÑÔÙØ Ö ÔÐÓØ × ÒÓØ ÒÓÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò × × Û Ö Ô × ÔÐ Ò ÔÓÖØÖ Ø¸ ÓÖ Ð ×× ¬ Ø ÓÒ Ó Ö Ø Ð ÔÓ ÒØ׸ ÓÖ ×ÓÑ Ø Ò Ð Ø × × Ö ÕÙ Ö ¸ Ò ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ò Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ Ó ÝÓÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× × ÜÔ Ø º Ì ÓÑÔÙØ Ö × ÓÙÐ Ø Ò Ñ Ö ÐÝ × Û Ý ØÓ ÔÖÓ Ù ÔÖ ØØÝ ÔÐÓظ Ú ÝÓÙ ÒØ× × ØÓ Û Ø Ñ Ø Ó Ò ÓÒ¸ ÓÙØ ÝÓÙÖ × Ò ×Óº Á Ú ÒÓ ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ×Ø Ò ÝÓÙÖ Ð ØÝ ØÓ Ù× ÈÀÈÄ ÑÓ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØ ×Ó ØÛ Ö Ø ÒÝ Ö Ø ¸ Û Ö ×ÓÑ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ× Ñ Ý Ú ×Ù ØÐ Ø × Ø Ø Ö ×Ý ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø ÝÓÙ Ó ÒÓØ ÒÓÛ Û Ø ØÓ ÐÓÓ ÓÖµº ÓÓ Ò ÐÝ× ×¸ ÙØ Ò ÓÓÐ ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÔÐÓØ ´ ÈÐ × ÒÓ Ò × Ö Ø × ÓÖ ÖÖÓÛ× ÓÒ Ø × Ó Ø Ô Ð Ò ÖÓÑ ÓÒ Ô Ó Ò Ö ÙÑ ÒØ ØÓ ÒÓØ Ö Ò ×Ó ÓÒº Á Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ò × Ð Ð Ð ¸ ÛÖ Ø Ø Òº Ì Ò×Û Ö× ÅÍËÌ Ö Ðº º ËØ ÖØ ÖÐݺ Ó ÒÓØ Û Ø Ø ÐÐ Ø Ò Ø ÓÖ Ø × Ù º º Ý Ø Û Ý ÝÓÙ Ö ÒÓØ ÜÔ Ø ØÓ ÔÖÓ Ù Ò×Û Ö× Ø Ø Ð Ú Ð Ó Ø ÓÒ × ÔÖÓÚ Ô ÝÓÙ Ö ¸ ÓÛ Ú Ö¸ ÜÔ Ø ØÓ Ö Ø Ñº ¯ ÈÖÓ ÒØ Û Ð Ñ׺ Á Û ÐÐ ÐÓÓ Ñ Ø Ð Ö ÓÖ¸ ÙØ Ó ÝÓÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× Ó ÒØ Ò×Û Ö× ØÓ Ø ÆÓØ Ò ÓÖ Ê Ä Ö ÙÑ ÒØ׺ Á Ó ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ¸ ÒÓÖ ÜÔ Ø Ñ Ø ¹ ÜÔ Ø Û Ø Ñ Ý ÐÐ Ö ×ÓÒ Ð Ô Ö×ÓÒ Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ØÝÔ Ù× Ò ÓØ Ø Ð ØÙÖ ×¸ Ø ÒÓØ × ÓÒ Ø Ï Ô ¸ ÔÖÓ Ð Ñ × Ø× ÔÖÓÚ º ½ ÈÖÓ Ð Ñ ¾¼¼¾º½º½º ËØ Ø Ñ ÒØ ÓÒ× Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¾Ü ؾ Û Ö ¼ ¯ ½º Í× Ò ×Ø Ð ØÝ ÓÖ Ø × ÕÙ Ø ÓÒº ØÛÓ¹Ø Ñ Ò À ÒØ ½º½ ÁÒ Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ü ÑÔРܼ ´ µ Ó״ص¸ Û Ï Ø ÝÓÙ Ö Ñ Ý Û ÒØ ØÓ ÔÔÖÓ ×Ø × Ø Ü Ø ·Ü ¼ ´½º½µ ¸ Ð ÙÐ Ø ´ØÓ Ð Ò ÓÖ Öµ Ø Ð Ñ Ø Ý Ð × Ò Ø Ö Ø × ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÛÖ Ø Ø Ö Ò ¯ Ó״ܵ ×ÐÓÛ Ø Ñ ØÓ Ó × ØÓ ¬Ò ÒØ ÓÖ Ò Ó Ø Ñ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÒØ Ö Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÒØ Ð Ò ÓÖ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò Ø ××Ð Ø ÑÔÐ ØÙ Ö ÓÖ Ö ÓÖÑ ×Ó Ø Ø Ø Ö × ÒÓ × Ò Ø ÖѺ ´ µº ÁÒ Ø × Ò ×× Ð ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÚÓÖ ÝÓÙ Ü Ñ ½º ´ÊÓ× Ð ×µº 18.385j/2.036j ¿ ÆÓØ ½º½ Ì × ÔÖÓ Ð Ñ × ÛÓÖØ ¾ ÔÓ ÒØ׺ ¾ ÈÖÓ Ð Ñ ¾¼¼¾º½º¾º ËØ Ø Ñ ÒØ Ó ÔÖÓ Ð Ñ ¿º º Ò Ø ÓÓ Ý ËØÖÓ ØÞ ÓÒ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð Û Ö º ÆÓØ ¾º½ Ì × ÔÖÓ Ð Ñ × ÛÓÖØ ¾ ÔÓ ÒØ׺ ¿ ÈÖÓ Ð Ñ ¾¼¼¾º½º¿º ËØ Ø Ñ ÒØ ÓÒ× Ö ÔÖÓ Ð Ñ ¿º º Ò Ø ÓÓ Ý ËØÖÓ ØÞ ÓÒ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð Û Ö ¸ Ò Ò Ø × ÓÐÐÓÛ× ¯ ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ð Ü Ð Ò Ø Ó Ø ×ÔÖ Ò Ä¸ × ÑÙ ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø ×ÙÔÔÓÖØ ØÓ Ø Û Ö º Ì Ø × Ä Ô Ö Ñ Ø Ö ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ð Ñº º Ì Ù× ÝÓÙ Ò Ñ Ø ×Ø Ò ÖÓÑ Ø ×ÔÖ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ä ¼ Ò Ð Ñ Ò Ø ¯ ××ÙÑ Ø Ø Ø Û ÓÐ ÓÒØÖ ÔØ ÓÒ × ÖÓØ Ø Ò ¸ Ø Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ ØÝ ª¸ ÖÓÙÒ Ø ÖÓÙ Ø ×ÙÔÔÓÖØ Ó Ø ×ÔÖ Ò º ÆÓØ ¿º½ Ì × ÔÖÓ Ð Ñ × ÛÓÖØ ¾ ÔÓ ÒØ׺ ÈÖÓ Ð Ñ ¾¼¼¾º½º º ËØ Ø Ñ ÒØ Ó ÔÖÓ Ð Ñ ¿º º Ò Ø ÆÓØ ÓÓ Ý ËØÖÓ ØÞ Ô ØØ ÖÒ× Ò ­Ù × º º½ Ì × ÔÖÓ Ð Ñ × ÛÓÖØ ¾ ÔÓ ÒØ׺ ÌÀ ƺ Ú ÖØ Ð Ü × Ó Ò ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/24/2012 for the course MECHANICAL 2.036J taught by Professor Rodolfor.rosales during the Fall '04 term at MIT.

Ask a homework question - tutors are online