�nite_01 - BİLGİSAYARA GİRİ�, INTERNET VE WWW

�nite_01 - BİLGİSAYARA GİRİ�, INTERNET VE WWW

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BİLGİSAYARA GİRİŞ, INTERNET VE WWW AMAÇLAR • Temel bilgisayar kavramlarını anlamak. • Değişik tipte programlama dillerini tanıdık hale gelmek. • C programa dilinin tarihçesini tanıdık hale gelmek. • C standart kütüphanesini hakkında bilgi edinmek. • Tipik bir C programı geliştirme ortamının elemanlarını anlamak. • Programlama öğrenmeye C ile başlamanın niçin uygun olduğunu anlamak. • C öğrenmenin genel anlamda programlama dillerini ve kısmen C++ ve Java'yı öğrenmedeki faydalarını anlamak. BAŞLIKLAR 1.1 Giriş 1.2 Bilgisayar nedir? 1.3 Bilgisayar organizasyonu 1.4 İşletim sistemlerinde evrim 1.5 Kişisel kullanım, çoklu kullanım, istemci/sunucu kullanımı 1.6 Makine dilleri, assembly dilleri ve yüksek seviyeli diller 1.7 C 'nin tarihi 1.8 Standart C kütüphanesi 1.9 Yazılımda kilit nokta: nesne teknolojisi 1.10 C++ ve C++ ile programlama 1.11 Diğer yüksek seviyeli diller 1.12 Yapısal programlama 1.13 C programı geliştirme ortamının temelleri 1.14 Donanım eğilimleri 1.15 Internet'in tarihi 1.16 WWW'in tarihi 1.17 C ve bu kitap hakkında genel notlar Özet * Terimler * İyi programlama alıştırmaları * Taşınırlık ipuçları * Performans ipuçları * Cevaplı alıştırmalar * Cevaplar * Alıştırmalar * 1.1 GİRİŞ C ve C++ 'a hoş geldiniz. Sizin için öğretici ve eğlenceli bir deneyim olacağına inandığımız bu kitabı yazmak için oldukça sıkı çalıştık. Bu kitap, diğer kitaplar arasında aşağıda sayacağımız özelliklerden dolayı tektir. • Bu kitap, daha önceden hiç programlama tecrübesi olmayan ya da çok az tecrübesi olan kişiler için uygundur. • Ayrıca, daha tecrübeli programcılar için de detaya inme fırsatı sunmaktadır. Peki nasıl oluyor da bu kitap iki gruba da hitap edebiliyor? Cevap olarak, bu kitabın iskeletinin daha önceden ispatlanmış yapısal programlama tekniklerini programlara açık bir dille uygulamasını verebiliriz. Daha önceden programlamayla ilgilenmemiş kişiler, programlamayı doğru bir şekilde öğreneceklerdir. Kitabı açık ve düzgün bir tarzda yazdık. Bu kitap, mümkün olabildiğince bol şekillendirilmiştir ve bundan daha önemlisi, kitapta yüzlerce çalışan C program örneği ve bu programların çıktıları sunulmuştur. Buna, gerçek kod yaklaşımı diyoruz. Tüm bu örnek programları www.deitel.com adresinden indirebilirsiniz. İlk dört ünitede hesaplamanın temelleri, bilgisayar programlama ve C bilgisayar dilinin temelleri anlatılmıştır. Kurslarımıza ilk kez katılanlar elinizdeki kitabın, ilk dört ünitesinin beş ile on dördüncü üniteler arasındaki konuların daha iyi anlaşılabilmesi için taban oluşturduğunu söylerler. Daha tecrübeli programcılar, ilk dört üniteyi hızlıca gözden geçirip, daha zorlayıcı olan beş ile on dördüncü üniteler arasında çalışırlar ve özellikle göstericiler, stringler, dosya ve veri yapıları konusundaki detayları takdir ederler. stringler, dosya ve veri yapıları konusundaki detayları takdir ederler....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course INDUSTRIAL ISE313 taught by Professor Arslanörnek during the Spring '08 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 24

�nite_01 - BİLGİSAYARA GİRİ�, INTERNET VE WWW

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online