�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ�

�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ� - C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ AMAÇLAR • C ile basit programlar yazabilmek • Basit giriş/çıkış ifadelerini kullanabilmek • Temel veri tiplerini tanımak • Bilgisayar hafızasını kullanmayı anlamak • Aritmetik operatörleri kullanabilmek • Aritmetik operatörlerin önceliklerini anlamak • Basit karar verme ifadeleri yazabilmek BAŞLIKLAR 2.1 GİRİŞ 2.2 BASİT C PROGRAMLARI-BİR METNİ YAZDIRMAK 2.3 BASİT C PROGRAMLARI-İKİ TAM SAYIYI TOPLATMAK 2.4 HAFIZA KONULARI 2.5 C'DE ARİTMETİK 2.6 KARAR VERME:EŞİTLİK VE KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Özet*Genel Programlama Hataları*İyi Programlama Alıştırmaları*Taşınırlık İpuçları* Çözümlü Alıştırmalar*Cevaplar*Alıştırmalar 2.1 GİRİŞ C, yapısal ve disiplinli bir bilgisayar programı yazmak için ideal bir dildir. Bu ünitede, C ile programlama nasıl yapılır konusunu tanıtacağız ve C'de oldukça büyük önem taşıyan özelliklerin kullanıldığı örnek programlar göstereceğiz. 3. ve 4. ünitede ise yapısal programlamada detaya gireceğiz. Kitabın geri kalan kısmında yapısal programlama yaklaşımını kullanacağız. 2.2 BASİT C PROGRAMLARI - BİR METNİ YAZDIRMAK C'deki bazı özel yazım biçimleri eğer daha önceden C ile programlama yapmadıysanız size garip gelebilir. Ama zamanla bu özel yazım biçimlerine alışacaksınız. İsterseniz basit bir programla başlayalım. İlk örneğimiz, bir satırlık bir metni bilgisayarda yazdırmak ile ilgilidir. Program ve programın bilgisayardaki çıktısı aşağıdaki şekilde ( Şekil 2.1 ) gösterilmiştir. 1 /* Şekil 2.1:fig02_01.c 2 C ile ilk program */ 3 #include <stdio.h> 4 5 int main ( ) 6 { 7 printf ( "C'ye hoş geldiniz!\n" ) ; 8 9 return 0; 10 } C'ye hoş geldiniz! Şekil 2.1 Metin yazdırma programı Her ne kadar basit bir program olarak gözükse de C'nin çok önemli bir kaç özelliğini bu sayede tanımış oluyoruz. Şimdi programı satır satır, daha detaylı bir biçimde inceleyelim.1 ve 2 numaralı satırlar /* ile başlayıp */ ile bitmektedir. Bu işaretler arasına yorumlar yazılır. Yorumlar yazmak, okunurluğu artırmak amacıyla özellikle uzun programlarda kullandığımız bir özelliktir. Yorum satırlarında bilgisayar hiçbir işlem yapmaz çünkü C derleyicileri bu satırları atlar. Dolayısıyla, yorum satırları için makine diline çevrilmiş kodlar oluşturulmaz. Programımızdaki yorum satırı ise şekil numarasını, dosya adını ve programın amacını açıklamaktadır.Yorumlar, diğer kişilerin programınızı anlamasında yardımcı olur ancak çok fazla yorum programın okunurluğunu azaltır. Genel Programlama Hataları 2.1 Yorum satırının sonuna */ işaretini koymayı unutmak Genel programlama hataları 2.2 Yorum satırına */ ile başlamak ve /veya yorum satırını /* ile bitirmek....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ� - C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online