�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ�

�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ� - C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C LE PROGRAMLAMAYA GR AMALAR C ile basit programlar yazabilmek Basit giri/k ifadelerini kullanabilmek Temel veri tiplerini tanmak Bilgisayar hafzasn kullanmay anlamak Aritmetik operatrleri kullanabilmek Aritmetik operatrlerin nceliklerini anlamak Basit karar verme ifadeleri yazabilmek BALIKLAR 2.1 GR 2.2 BAST C PROGRAMLARI-BR METN YAZDIRMAK 2.3 BAST C PROGRAMLARI-K TAM SAYIYI TOPLATMAK 2.4 HAFIZA KONULARI 2.5 C'DE ARTMETK 2.6 KARAR VERME:ETLK VE KARILATIRMA OPERATRLER zet*Genel Programlama Hatalar*yi Programlama Altrmalar*Tanrlk pular* zml Altrmalar*Cevaplar*Altrmalar 2.1 GR C, yapsal ve disiplinli bir bilgisayar program yazmak iin ideal bir dildir. Bu nitede, C ile programlama nasl yaplr konusunu tantacaz ve C'de olduka byk nem tayan zelliklerin kullanld rnek programlar gstereceiz. 3. ve 4. nitede ise yapsal programlamada detaya gireceiz. Kitabn geri kalan ksmnda yapsal programlama yaklamn kullanacaz. 2.2 BAST C PROGRAMLARI - BR METN YAZDIRMAK C'deki baz zel yazm biimleri eer daha nceden C ile programlama yapmadysanz size garip gelebilir. Ama zamanla bu zel yazm biimlerine alacaksnz. sterseniz basit bir programla balayalm. lk rneimiz, bir satrlk bir metni bilgisayarda yazdrmak ile ilgilidir. Program ve programn bilgisayardaki kts aadaki ekilde ( ekil 2.1 ) gsterilmitir. 1 /* ekil 2.1:fig02_01.c 2 C ile ilk program */ 3 #include <stdio.h> 4 5 int main ( ) 6 { 7 printf ( "C'ye ho geldiniz!\n" ) ; 8 9 return 0; 10 } C'ye ho geldiniz! ekil 2.1 Metin yazdrma program Her ne kadar basit bir program olarak gzkse de C'nin ok nemli bir ka zelliini bu sayede tanm oluyoruz. imdi program satr satr, daha detayl bir biimde inceleyelim.1 ve 2 numaral satrlar /* ile balayp */ ile bitmektedir. Bu iaretler arasna yorumlar yazlr. Yorumlar yazmak, okunurluu artrmak amacyla zellikle uzun programlarda kullandmz bir zelliktir. Yorum satrlarnda bilgisayar hibir ilem yapmaz nk C derleyicileri bu satrlar atlar. Dolaysyla, yorum satrlar iin makine diline evrilmi kodlar oluturulmaz. Programmzdaki yorum satr ise ekil numarasn, dosya adn ve programn amacn aklamaktadr.Yorumlar, dier kiilerin programnz anlamasnda yardmc olur ancak ok fazla yorum programn okunurluunu azaltr. Genel Programlama Hatalar 2.1 Yorum satrnn sonuna */ iaretini koymay unutmak Genel programlama hatalar 2.2 Yorum satrna */ ile balamak ve /veya yorum satrn /* ile bitirmek....
View Full Document

This note was uploaded on 01/02/2012 for the course ADD ass taught by Professor Ass during the Spring '11 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 31

�nite_02 - C İLE PROGRAMLAMAYA GİRİ� - C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online