�nite_12 - VERİ YAPILARI

�nite_12 - VERİ YAPILARI - VER YAPILARI AMALAR Veri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ YAPILARI AMAÇLAR Veri nesneleri için dinamik olarak hafıza tahsis etmek ve tahsis edilen alanı boşaltabilmek Göstericiler, kendine dönüşlü yapılar ve yineleme kullanarak bağlı veri yapıları oluşturabilmek. Bağlı listeler, sıralar,yığınlar ve ikili ağaçlar oluşturabilmek ve yönetebilmek. Bağlı veri yapılarının bir çok önemli uygulamasını anlamak. BAŞLIKLAR 12.1 GİRİŞ 12.2 KENDİNE DÖNÜŞLÜ YAPILAR 12.3 DİNAMİK HAFIZA TAHSİSİ 12.4 BAĞLI LİSTELER 12.5 YIĞINLAR 12.6 SIRALAR 12.7 AĞAÇLAR 12.1 GİRİŞ Şimdiye kadar tek belirteçli diziler,iki boyutlu diziler ve struct lar gibi sabit boyutta olan veri yapılarını inceledik.Bu ünite, çalışma zamanında boyutları büyüyebilen ve küçülebilen dinamik veri yapılarını tanıtmaktadır. Bağlı listeler , bir satırda dizilmiş veri nesnelerinin birlikleridir.Bir bağlı listedeki her noktaya ekleme ve her noktadan çıkarma yapılabilir. Yığınlar ,derleyicilerde ve işletim sistemlerinde önemlidir.Yığınlara ekleme ve yığınlardan çıkarma, yalnızca yığının iki ucundan birinde yapılabilir. Sıralar ,bekleme satırlarını temsil eder.Sıralara ekleme yalnızca arkadan ( kuyruk olarak da bilinir) ve sıralardan çıkarma yalnızca önden ( baş olarak da bilinir) yapılır. İkili ağaçlar , verinin çok hızlı aranması ve dizilmesini,veri nesnelerinin kopyalarının elenmesini, dosya sistemi dizinlerinin temsil edilmesini ve deyimlerin makine diline çevrilmesini sağlar.Bu veri yapılarından her birinin oldukça ilginç uygulamaları vardır. Her veri yapısı tipini inceleyecek ve bu veri yapılarını oluşturan ve yöneten programlar sunacağız.Kitabın diğer kısmında( C++ ‘a ve nesneye yönelik programlamaya giriş) veri soyutlamayı (veri abstraction) çalışacağız. Bu teknik bize, bu veri yapılarını oldukça farklı bir şekilde kullanarak daha kolay elde edilebilir ve özellikle de daha kolay yeniden kullanılabilir yazılımlar tasarlamamızı sağlayacaktır. Bu ünite oldukça zorlayıcı bir kısımdır.Programlar oldukça güçlüdür ve daha önceki ünitelerde öğrenilen çoğu konuyu içermektedir.Programlar, ağırlıkla gösterici yönetimine dayanmaktadır.Bu konu, çoğu kişinin C’ de en zor başlıklar arasında yer aldığını düşündüğü bir konudur.Bu ünite, daha ileri düzeydeki programlama kurslarında kullanabileceğiniz oldukça pratik programlarla donatılmıştır.Ayrıca bu ünite, veri yapılarının pratik uygulamalarını vurgulayan oldukça zengin alıştırmalar içermektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Umarız “Kendi Derleyicinizi Geliştirmek” adlı kısımdaki proje üzerinde çalışırsınız.C programlarınızı çalıştırabilmeniz için, programlarınızı makine diline dönüştüren bir derleyici kullanıyorsunuz.Bu projede , kendi derleyicinizi oluşturacaksınız.Derleyiciniz, BASIC dilinin ilk versiyonlarındakine benzer, basit ama güçlü komutlarla yazılmış ifadelerden oluşan bir
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/02/2012 for the course OR sasassss taught by Professor Sssss during the Spring '12 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 55

�nite_12 - VERİ YAPILARI - VER YAPILARI AMALAR Veri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online