{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

�nite_12 - VERİ YAPILARI - VER YAPILARI AMALAR Veri...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VERİ YAPILARI AMAÇLAR Veri nesneleri için dinamik olarak hafıza tahsis etmek ve tahsis edilen alanı boşaltabilmek Göstericiler, kendine dönüşlü yapılar ve yineleme kullanarak bağlı veri yapıları oluşturabilmek. Bağlı listeler, sıralar,yığınlar ve ikili ağaçlar oluşturabilmek ve yönetebilmek. Bağlı veri yapılarının bir çok önemli uygulamasını anlamak. BAŞLIKLAR 12.1 GİRİŞ 12.2 KENDİNE DÖNÜŞLÜ YAPILAR 12.3 DİNAMİK HAFIZA TAHSİSİ 12.4 BAĞLI LİSTELER 12.5 YIĞINLAR 12.6 SIRALAR 12.7 AĞAÇLAR 12.1 GİRİŞ Şimdiye kadar tek belirteçli diziler,iki boyutlu diziler ve struct lar gibi sabit boyutta olan veri yapılarını inceledik.Bu ünite, çalışma zamanında boyutları büyüyebilen ve küçülebilen dinamik veri yapılarını tanıtmaktadır. Bağlı listeler , bir satırda dizilmiş veri nesnelerinin birlikleridir.Bir bağlı listedeki her noktaya ekleme ve her noktadan çıkarma yapılabilir. Yığınlar ,derleyicilerde ve işletim sistemlerinde önemlidir.Yığınlara ekleme ve yığınlardan çıkarma, yalnızca yığının iki ucundan birinde yapılabilir. Sıralar ,bekleme satırlarını temsil eder.Sıralara ekleme yalnızca arkadan ( kuyruk olarak da bilinir) ve sıralardan çıkarma yalnızca önden ( baş olarak da bilinir) yapılır. İkili ağaçlar , verinin çok hızlı aranması ve dizilmesini,veri nesnelerinin kopyalarının elenmesini, dosya sistemi dizinlerinin temsil edilmesini ve deyimlerin makine diline çevrilmesini sağlar.Bu veri yapılarından her birinin oldukça ilginç uygulamaları vardır. Her veri yapısı tipini inceleyecek ve bu veri yapılarını oluşturan ve yöneten programlar sunacağız.Kitabın diğer kısmında( C++ ‘a ve nesneye yönelik programlamaya giriş) veri soyutlamayı (veri abstraction) çalışacağız. Bu teknik bize, bu veri yapılarını oldukça farklı bir şekilde kullanarak daha kolay elde edilebilir ve özellikle de daha kolay yeniden kullanılabilir yazılımlar tasarlamamızı sağlayacaktır. Bu ünite oldukça zorlayıcı bir kısımdır.Programlar oldukça güçlüdür ve daha önceki ünitelerde öğrenilen çoğu konuyu içermektedir.Programlar, ağırlıkla gösterici yönetimine dayanmaktadır.Bu konu, çoğu kişinin C’ de en zor başlıklar arasında yer aldığını düşündüğü bir konudur.Bu ünite, daha ileri düzeydeki programlama kurslarında kullanabileceğiniz oldukça pratik programlarla donatılmıştır.Ayrıca bu ünite, veri yapılarının pratik uygulamalarını vurgulayan oldukça zengin alıştırmalar içermektedir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Umarız “Kendi Derleyicinizi Geliştirmek” adlı kısımdaki proje üzerinde çalışırsınız.C programlarınızı çalıştırabilmeniz için, programlarınızı makine diline dönüştüren bir derleyici kullanıyorsunuz.Bu projede , kendi derleyicinizi oluşturacaksınız.Derleyiciniz, BASIC dilinin ilk versiyonlarındakine benzer, basit ama güçlü komutlarla yazılmış ifadelerden oluşan bir dosyayı okuyacaktır.Daha sonra, bu ifadeleri Simpletron Makine Dili (SMD) komutlarına
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern