�nite_06 - DİZİLER - DZLER AMALAR Dizi veri yapsn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DZLER AMALAR Dizi veri yapsn tantmak Dizilerin deerleri depolama, sralama ve listeleri arama ile deer tablolar oluturmada kullanmlarn anlamak. Bir dizinin nasl bildirileceini, bir diziye nasl ilk deer atanacan ve dizideki bamsz elemanlarn nasl arlacaklarn anlamak. Dizileri fonksiyonlara geirebilmek. Temel sralama tekniklerini anlamak. ok boyutlu dizileri bildirebilmek ve kullanabilmek. BALIKLAR 6.1 Giri 6.2 Diziler 6.3 Dizileri bildirmek 6.4 Dizileri kullanan rnekler 6.5 Dizileri fonksiyonlara geirmek 6.6 Dizileri sralamak 6.7 rnekler: Ortalama,Mod ve Medyan diziler kullanarak hesaplamak 6.8 Dizilerde arama yapmak 6.9 ok boyutlu diziler zet*Genel Programlama Hatalar*yi Programlama Altrmalar*Performans pular* Tanrlk pular*Yazlm Mhendislii Gzlemleri*zml Altrmalar* zmler* Altrmalar 6.1 GR Bu nite, nemli bir konu olan veri yaplarna bir giri olacaktr. Diziler , birbirleriyle ilikili ve ayn tipte verileri ieren veri yaplardr. 10. nitede Cnin byk olaslkla farkl tiplerden oluan, birbirleriyle balantl veri yap biimi olan struct (yap) gsterimini tartacaz. Diziler ve yaplar statik yaplardr ve programn almas sresince hep ayn boyutta kalrlar. (Bazen de otomatik depolama snfnda olabilirler ve bylece tanmlandklar bloklarn iine giri ve k esnasnda, yaratlp yok edilebilirler) 12. nitede listeler, sralar, ynlar ve aalar gibi programn almas esnasnda byyp, klebilen dinamik veri yaplarn da anlatacaz. 6.2 DZLER Bir dizi, ayn isme ve ayn tipe sahip olmalar sebebiyle birbirleriyle ilikili olan hafza konumlarnn bir grubudur. Bir dizinin iindeki bir eleman ya da konumu belirtmek iin o dizinin adn ve elemann dizi iindeki pozisyonunu belirtmeliyiz. ekil 6.1, c isminde bir tamsay dizisi gstermektedir. Bu dizinin 12 eleman vardr. Bu elemanlardan herhangi biri, dizinin ismi ve belirlenen elemann pozisyonu keli parantez ( [ ] ) iinde belirtilerek arlabilir. Bir dizinin ilk eleman her zaman sfrnc elemandr. Bu sebepten, c dizisinin ilk eleman c [o] ile gsterilir, ikinci eleman c[1] , yedinci eleman c[6] ve genel olarak i ninci eleman c [i - 1] eklinde gsterilir. Dizi isimleri, dier deikenlerde olduu gibi yalnzca harf, rakam ve altizgi karakterlerini ierebilir. Dizi isimleri rakam karakterleriyle balayamaz. Bir dizinin ismi (bu dizinin her elemannn isminin ayn olduuna dikkat edin) Dizideki elemanlarn pozisyonunu belirten say ekil 6.1 12 elemanl dizi Keli parantez iinde bulunan say, belirte (subscipt) olarak adlandrlr. Bir belirte, ya bir tamsay ya da bir tamsay deyimi olmaldr. Eer program belirte olarak deyim kullanyorsa , tamsay ya da bir tamsay deyimi olmaldr....
View Full Document

Page1 / 57

�nite_06 - DİZİLER - DZLER AMALAR Dizi veri yapsn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online